Leviticus 25

1וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם—ושבתה הארץ שבת ליהוה
3שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה
4ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ—שבת ליהוה  שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר
5את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר  שנת שבתון יהיה לארץ
6והיתה שבת הארץ לכם לאכלה—לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך
7ולבהמתך—ולחיה אשר בארצך  תהיה כל תבואתה לאכל  {ס}

8וספרת לך שבע שבתת שנים—שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה
9והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם
10וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו
11יובל הוא שנת החמשים שנה—תהיה לכם לא תזרעו—ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה
12כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה—תאכלו את תבואתה
13בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו
14וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך—אל תונו איש את אחיו
15במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך
16לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו  כי מספר תבואת הוא מכר לך
17ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך  כי אני יהוה אלהיכם
18ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם—וישבתם על הארץ לבטח
19ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה
20וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת  הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו
21וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים
22וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה—תאכלו ישן
23והארץ לא תמכר לצמתת—כי לי הארץ  כי גרים ותושבים אתם עמדי
24ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ  {ס}

25כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו—ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו
26ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו
27וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו
28ואם לא מצאה ידו די השיב לו—והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו  {ס}

29ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה—והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו  ימים תהיה גאלתו
30ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה—וקם הבית אשר בעיר אשר לא (לו) חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו  לא יצא ביבל
31ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב—על שדה הארץ יחשב  גאלה תהיה לו וביבל יצא
32וערי הלוים—בתי ערי אחזתם  גאלת עולם תהיה ללוים
33ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל  כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל
34ושדה מגרש עריהם לא ימכר  כי אחזת עולם הוא להם  {ס}

35וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך—והחזקת בו גר ותושב וחי עמך
36אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך
37את כספך—לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך
38אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים—לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים  {ס}

39וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך—לא תעבד בו עבדת עבד
40כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך
41ויצא מעמך—הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב
42כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד
43לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך
44ועבדך ואמתך אשר יהיו לך  מאת הגוים אשר סביבתיכם—מהם תקנו עבד ואמה
45וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה
46והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה—לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך  {ס}

47וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר
48אחרי נמכר גאלה תהיה לו  אחד מאחיו יגאלנו
49או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל
50וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו
51אם עוד רבות בשנים—לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו
52ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היבל—וחשב לו כפי שניו ישיב את גאלתו
53כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך
54ואם לא יגאל באלה—ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו
55כי לי בני ישראל עבדים—עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים  אני יהוה אלהיכם

Copyright information for Alep