Leviticus 27

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר—בערכך נפשת ליהוה
3והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה  והיה ערכך חמשים שקל כסף—בשקל הקדש
4ואם נקבה הוא—והיה ערכך שלשים שקל
5ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה—והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים
6ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים—והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף
7ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר—והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים
8ואם מך הוא מערכך—והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן  על פי אשר תשיג יד הנדר—יעריכנו הכהן  {ס}

9ואם בהמה—אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה  כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה קדש
10לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע—או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדש
11ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה—והעמיד את הבהמה לפני הכהן
12והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע  כערכך הכהן כן יהיה
13ואם גאל יגאלנה—ויסף חמישתו על ערכך
14ואיש כי יקדש את ביתו קדש ליהוה—והעריכו הכהן בין טוב ובין רע  כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום
15ואם המקדיש—יגאל את ביתו  ויסף חמישית כסף ערכך עליו—והיה לו
16ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה—והיה ערכך לפי זרעו  זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף
17אם משנת היבל יקדיש שדהו—כערכך יקום
18ואם אחר היבל יקדיש שדהו—וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך
19ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אתו  ויסף חמשית כסף ערכך עליו—וקם לו
20ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר—לא יגאל עוד
21והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה—כשדה החרם  לכהן תהיה אחזתו
22ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו—יקדיש ליהוה
23וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את הערכך ביום ההוא קדש ליהוה
24בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו—לאשר לו אחזת הארץ
25וכל ערכך—יהיה בשקל הקדש  עשרים גרה יהיה השקל
26אך בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה—לא יקדיש איש אתו  אם שור אם שה ליהוה הוא
27ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם לא יגאל ונמכר בערכך
28אך כל חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו—לא ימכר ולא יגאל  כל חרם קדש קדשים הוא ליהוה
29כל חרם אשר יחרם מן האדם—לא יפדה  מות יומת
30וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ—ליהוה הוא  קדש ליהוה
31ואם גאל יגאל איש ממעשרו—חמשיתו יסף עליו
32וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט—העשירי יהיה קדש ליהוה
33לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל
34אלה המצות אשר צוה יהוה את משה—אל בני ישראל  בהר סיני  {ש}

Copyright information for Alep