Leviticus 4

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל לאמר—נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה
3אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם  והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים ליהוה—לחטאת
4והביא את הפר אל פתח אהל מועד—לפני יהוה וסמך את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני יהוה
5ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל אהל מועד
6וטבל הכהן את אצבעו בדם והזה מן הדם שבע פעמים לפני יהוה את פני פרכת הקדש
7ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל דם הפר ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד
8ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו—את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
9ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה
10כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה
11ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו
12והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרף  {פ}

13ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה—ואשמו
14ונודעה החטאת אשר חטאו עליה—והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד
15וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר—לפני יהוה ושחט את הפר לפני יהוה
16והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אהל מועד
17וטבל הכהן אצבעו מן הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת
18ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל הדם ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד
19ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה
20ועשה לפר—כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם
21והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון  חטאת הקהל הוא  {פ}

22אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות יהוה אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה—ואשם
23או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה—והביא את קרבנו שעיר עזים זכר תמים
24וסמך ידו על ראש השעיר ושחט אתו במקום אשר ישחט את העלה לפני יהוה חטאת הוא
25ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת דמו ישפך אל יסוד מזבח העלה
26ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו  {פ}

27ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ  בעשתה אחת ממצות יהוה אשר לא תעשינה—ואשם
28או הודע אליו חטאתו אשר חטא—והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא
29וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה
30ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח
31ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו  {פ}

32ואם כבש יביא קרבנו לחטאת—נקבה תמימה יביאנה
33וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט אתה לחטאת במקום אשר ישחט את העלה
34ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח
35ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו  {פ}

Copyright information for Alep