Leviticus 5

1ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו
2או נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם
3או כי יגע בטמאת אדם לכל טמאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם
4או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבעה—ונעלם ממנו והוא ידע ואשם לאחת מאלה
5והיה כי יאשם לאחת מאלה  והתודה—אשר חטא עליה
6והביא את אשמו ליהוה על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כשבה או שעירת עזים—לחטאת וכפר עליו הכהן מחטאתו
7ואם לא תגיע ידו די שה—והביא את אשמו אשר חטא שתי תרים או שני בני יונה ליהוה  אחד לחטאת ואחד לעלה
8והביא אתם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל
9והזה מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח חטאת הוא
10ואת השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו  {ס}

11ואם לא תשיג ידו לשתי תרים או לשני בני יונה—והביא את קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לחטאת לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבנה—כי חטאת הוא
12והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קמצו את אזכרתה והקטיר המזבחה על אשי יהוה חטאת הוא
13וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה—ונסלח לו והיתה לכהן כמנחה  {ס}

14וידבר יהוה אל משה לאמר
15נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי יהוה  והביא את אשמו ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקדש—לאשם
16ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל האשם—ונסלח לו  {פ}

17ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו
18והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם—אל הכהן וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע—ונסלח לו
19אשם הוא  אשם אשם ליהוה  {פ}

20וידבר יהוה אל משה לאמר
21נפש כי תחטא ומעלה מעל ביהוה וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו
22או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם—לחטא בהנה
23והיה כי יחטא ואשם—והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא
24או מכל אשר ישבע עליו לשקר—ושלם אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו  לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו
25ואת אשמו יביא ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן
26וכפר עליו הכהן לפני יהוה ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה  {פ}

Copyright information for Alep