Leviticus 8

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות
3ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד
4ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד
5ויאמר משה אל העדה  זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות
6ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים
7ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו
8וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים
9וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה
10ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם
11ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו—לקדשם
12ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו
13ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות—כאשר צוה יהוה את משה
14ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת
15וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו
16ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה
17ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו—שרף באש מחוץ למחנה  כאשר צוה יהוה את משה
18ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם—על ראש האיל
19וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
20ואת האיל—נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר
21ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה
22ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם—על ראש האיל
23וישחט—ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית
24ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
25ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין
26ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת—ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין
27ויתן את הכל—על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה
28ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה
29ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה  מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה
30ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו
31ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים  כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו
32והנותר בבשר ובלחם—באש תשרפו
33ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים—עד יום מלאת ימי מלאיכם  כי שבעת ימים ימלא את ידכם
34כאשר עשה ביום הזה—צוה יהוה לעשת לכפר עליכם
35ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו  כי כן צויתי
36ויעש אהרן ובניו—את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה  {ס}

Copyright information for Alep