Leviticus 9

1ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו—ולזקני ישראל
2ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה—תמימם והקרב לפני יהוה
3ואל בני ישראל תדבר לאמר  קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה
4ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן  כי היום יהוה נראה אליכם
5ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה
6ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשו—וירא אליכם כבוד יהוה
7ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה
8ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו
9ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח
10ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת—הקטיר המזבחה  כאשר צוה יהוה את משה
11ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה
12וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב
13ואת העלה המציאו אליו לנתחיה—ואת הראש ויקטר על המזבח
14וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה
15ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון
16ויקרב את העלה ויעשה כמשפט
17ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח—מלבד עלת הבקר
18וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב
19ואת החלבים מן השור ומן האיל—האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד
20וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה
21ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה—כאשר צוה משה
22וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה—והשלמים
23ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם
24ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם

Copyright information for Alep