Malachi 3

1הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא—אמר יהוה צבאות
2ומי מכלכל את יום בואו ומי העמד בהראותו  כי הוא כאש מצרף וכברית מכבסים
3וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה
4וערבה ליהוה מנחת יהודה וירושלם—כימי עולם וכשנים קדמנית
5וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני—אמר יהוה צבאות
6כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם
7למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם—שובו אלי ואשובה אליכם אמר יהוה צבאות ואמרתם במה נשוב
8היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך  המעשר והתרומה
9במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים—הגוי כלו
10הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות  אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די
11וגערתי לכם באכל ולא ישחת לכם את פרי האדמה ולא תשכל לכם הגפן בשדה אמר יהוה צבאות
12ואשרו אתכם כל הגוים  כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר יהוה צבאות  {פ}

13חזקו עלי דבריכם אמר יהוה ואמרתם מה נדברנו עליך
14אמרתם שוא עבד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני יהוה צבאות
15ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו
16אז נדברו יראי יהוה איש אל רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו
17והיו לי אמר יהוה צבאות ליום אשר אני עשה סגלה וחמלתי עליהם—כאשר יחמל איש על בנו העבד אתו
18ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע—בין עבד אלהים לאשר לא עבדו  {פ}

19כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף
20וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק
21ועסותם רשעים—כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם  ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות  {פ}

22זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים
23הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא—לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא
24והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם—פן אבוא והכיתי את הארץ חרם  {ש}

Copyright information for Alep