Micah 2

1הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם
2וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו  {פ}

3לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה  אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה—כי עת רעה היא
4ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו—חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק
5לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה
6אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות
7האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה—אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הלך
8ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה
9נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם
10קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ
11לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה
12אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל—יחד אשימנו כצאן בצרה  כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם
13עלה הפרץ לפניהם—פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם  {פ}

Copyright information for Alep