Micah 3

1ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל  הלוא לכם לדעת את המשפט
2שנאי טוב ואהבי רעה (רע) גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם
3ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת
4אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם  {פ}

5כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי—הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה
6לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום
7ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם  כי אין מענה אלהים
8ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה—להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו  {ס}

9שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל—המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו
10בנה ציון בדמים וירושלם בעולה
11ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה
12לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער  {פ}

Copyright information for Alep