Micah 4

1והיה באחרית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים
2והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו  כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם
3ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות—לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה
4וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו—ואין מחריד  כי פי יהוה צבאות דבר
5כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם יהוה אלהינו—לעולם ועד  {פ}

6ביום ההוא נאם יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי
7ושמתי את הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם  {פ}

8ואתה מגדל עדר עפל בת ציון—עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת ירושלם
9עתה למה תריעי רע המלך אין בך אם יועצך אבד—כי החזיקך חיל כיולדה
10חולי וגחי בת ציון כיולדה  כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי—שם יגאלך יהוה מכף איביך
11ועתה נאספו עליך גוים רבים—האמרים תחנף ותחז בציון עינינו
12והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו  כי קבצם כעמיר גרנה
13קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל הארץ
14עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל  {ס}

Copyright information for Alep