Micah 5

1ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה—ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם
2לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל
3ועמד ורעה בעז יהוה—בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ
4והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנותינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם
5ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור—כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו  {פ}

6והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב—אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם  {פ}

7והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן—אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל
8תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו
9והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך
10והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך
11והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך
12והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך
13ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך
14ועשיתי באף ובחמה נקם—את הגוים  אשר לא שמעו  {פ}

Copyright information for Alep