Micah 6

1שמעו נא את אשר יהוה אמר  קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך
2שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מוסדי ארץ  כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח
3עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך  ענה בי
4כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים
5עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור—מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה
6במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה
7הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
8הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך  {ס}

9קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה
10עוד האש בית רשע—אצרות רשע ואיפת רזון זעומה
11האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה
12אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם
13וגם אני החליתי הכותך—השמם על חטאתך
14אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן
15אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין
16וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם—למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו  {פ}

Copyright information for Alep