Micah 7

1אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר  אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי
2אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין  כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם
3על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא—ויעבתוה
4טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם
5אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך
6כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה  איבי איש אנשי ביתו
7ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי  ישמעני אלהי
8אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי  כי אשב בחשך יהוה אור לי  {פ}

9זעף יהוה אשא כי חטאתי לו  עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי—יוציאני לאור אראה בצדקתו
10ותרא איבתי ותכסה בושה—האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות
11יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק
12יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר
13והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם  {פ}

14רעה עמך בשבטך צאן נחלתך—שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם
15כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
16יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה
17ילחכו עפר כנחש—כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך
18מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו  לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא
19ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם
20תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם  {ש}

Copyright information for Alep