Nahum 1

1משא נינוה—ספר חזון נחום האלקשי
2אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו
3יהוה ארך אפים וגדול (וגדל) כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו
4גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל
5הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל יושבי בה
6לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו
7טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו
8ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך
9מה תחשבון אל יהוה—כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה
10כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו—כקש יבש מלא
11ממך יצא חשב על יהוה רעה—יעץ בליעל  {ס}

12כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וענתך—לא אענך עוד
13ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק
14וצוה עליך יהוה לא יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך—כי קלות  {פ}

Copyright information for Alep