Nahum 3

1הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה—לא ימיש טרף
2קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה
3פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו (וכשלו) בגויתם
4מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה
5הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך
6והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי
7והיה כל ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך
8התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה—אשר חיל ים מים חומתה
9כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך
10גם היא לגלה הלכה בשבי—גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים
11גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב
12כל מבצריך—תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי אוכל
13הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך
14מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן
15שם תאכלך אש—תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה
16הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף
17מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה—שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים
18נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ
19אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך—כי על מי לא עברה רעתך תמיד  {ש}

Copyright information for Alep