Nehemiah 10

1ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו
2ועל החתומים  נחמיה התרשתא בן חכליה וצדקיה
3שריה עזריה ירמיה
4פשחור אמריה מלכיה
5חטוש שבניה מלוך
6חרם מרמות עבדיה
7דניאל גנתון ברוך
8משלם אביה מימן
9מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים  {ס}

10והלוים  וישוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל
11ואחיהם—שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן
12מיכא רחוב חשביה
13זכור שרביה שבניה
14הודיה בני בנינו  {ס}

15ראשי העם  פרעש פחת מואב עילם זתוא בני
16בני עזגד בבי
17אדניה בגוי עדין
18אטר חזקיה עזור
19הודיה חשם בצי
20חריף ענתות נובי (ניבי)
21מגפיעש משלם חזיר
22משיזבאל צדוק ידוע
23פלטיה חנן עניה
24הושע חנניה חשוב
25הלוחש פלחא שובק
26רחום חשבנה מעשיה
27ואחיה חנן ענן
28מלוך חרם בענה
29ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם  כל יודע מבין
30מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו
31ואשר לא נתן בנתינו לעמי הארץ ואת בנתיהם לא נקח לבנינו
32ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור—לא נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את השנה השביעית ומשא כל יד
33והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו
34ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות—לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלהינו  {ס}

35והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם—להביא לבית אלהינו לבית אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה  לבער על מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה
36ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ—שנה בשנה  לבית יהוה
37ואת בכרות בנינו ובהמתנו ככתוב בתורה ואת בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו
38ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו
39והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את מעשר המעשר לבית אלהינו אל הלשכות לבית האוצר
40כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני הלוי את תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את בית אלהינו

Copyright information for Alep