Nehemiah 11

1וישבו שרי העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים
2ויברכו העם—לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם  {פ}

3ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה
4ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן  מבני יהודה עתיה בן עזיה בן זכריה בן אמריה בן שפטיה בן מהללאל—מבני פרץ
5ומעשיה בן ברוך בן כל חזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה—בן השלני
6כל בני פרץ הישבים בירושלם—ארבע מאות ששים ושמנה אנשי חיל  {ס}

7ואלה בני בנימן  סלא בן משלם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשיה בן איתיאל—בן ישעיה
8ואחריו גבי סלי—תשע מאות עשרים ושמנה
9ויואל בן זכרי פקיד עליהם ויהודה בן הסנואה על העיר משנה  {פ}

10מן הכהנים  ידעיה בן יויריב יכין
11שריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב—נגד בית האלהים
12ואחיהם עשה המלאכה לבית—שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשחור בן מלכיה
13ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן עזראל בן אחזי בן משלמות בן אמר
14ואחיהם גברי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים  {ס}

15ומן הלוים  שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה בן בוני
16ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים
17ומתניה בן מיכא בן זבדי בן אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן שמוע בן גלל בן ידיתון (ידותון)
18כל הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה  {פ}

19והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים—מאה שבעים ושנים
20ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל ערי יהודה איש בנחלתו
21והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על הנתינים  {פ}

22ופקיד הלוים בירושלם—עזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכא  מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית האלהים
23כי מצות המלך עליהם ואמנה על המשררים דבר יום ביומו
24ופתחיה בן משיזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם
25ואל החצרים בשדתם—מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה
26ובישוע ובמלדה ובבית פלט
27ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה
28ובצקלג ובמכנה ובבנתיה
29ובעין רמון ובצרעה ובירמות
30זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר שבע עד גיא הנם
31ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית אל ובנתיה
32ענתות נב ענניה
33חצור רמה גתים
34חדיד צבעים נבלט
35לד ואונו גי החרשים
36ומן הלוים—מחלקות יהודה לבנימין  {פ}

Copyright information for Alep