Nehemiah 12

1ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם זרבבל בן שאלתיאל וישוע  שריה ירמיה עזרא
2אמריה מלוך חטוש
3שכניה רחם מרמת
4עדוא גנתוי אביה
5מימין מעדיה בלגה
6שמעיה ויויריב ידעיה
7סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע  {פ}

8והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה—יהודה מתניה  על הידות הוא ואחיו
9ובקבקיה וענו (ועני) אחיהם לנגדם למשמרות
10וישוע הוליד את יויקים ויויקים הוליד את אלישיב ואלישיב את יוידע
11ויוידע הוליד את יונתן ויונתן הוליד את ידוע
12ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות  לשריה מריה לירמיה חנניה
13לעזרא משלם לאמריה יהוחנן
14למלוכי (למליכו) יונתן לשבניה יוסף
15לחרם עדנא למריות חלקי
16לעדיא (לעדוא) זכריה לגנתון משלם
17לאביה זכרי למנימין—למועדיה פלטי
18לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן
19וליויריב מתני לידעיה עזי
20לסלי קלי לעמוק עבר
21לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל
22הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע—כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי  {פ}

23בני לוי ראשי האבות כתובים על ספר דברי הימים—ועד ימי יוחנן בן אלישיב
24וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים—משמר לעמת משמר
25מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב—שמרים שוערים משמר באספי השערים
26אלה בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר  {פ}

27ובחנכת חומת ירושלם בקשו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושלם—לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות
28ויאספו בני המשררים ומן הככר סביבות ירושלם ומן חצרי נטפתי
29ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות  כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם
30ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את העם ואת השערים ואת החומה
31ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת
32וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה
33ועזריה עזרא ומשלם
34יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה  {ס}

35ומבני הכהנים בחצצרות—זכריה בן יונתן בן שמעיה בן מתניה בן מיכיה בן זכור בן אסף
36ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם
37ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דויד במעלה לחומה  מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח
38והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה
39ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה
40ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי
41והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה—בחצצרות
42ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה—ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד
43ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק
44ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות—לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים  כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוים העמדים
45וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים—כמצות דויד שלמה בנו
46כי בימי דויד ואסף מקדם—ראש (ראשי) המשררים ושיר תהלה והדות לאלהים
47וכל ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים—דבר יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן  {פ}

Copyright information for Alep