Nehemiah 13

1ביום ההוא נקרא בספר משה—באזני העם ונמצא כתוב בו אשר לא יבוא עמני ומואבי בקהל האלהים עד עולם
2כי לא קדמו את בני ישראל בלחם ובמים וישכר עליו את בלעם לקללו ויהפך אלהינו הקללה לברכה
3ויהי כשמעם את התורה ויבדילו כל ערב מישראל
4ולפני מזה—אלישיב הכהן נתון בלשכת בית אלהינו  קרוב לטוביה
5ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר—מצות הלוים והמשררים והשוערים ותרומת הכהנים
6ובכל זה לא הייתי בירושלם  כי בשנת שלשים ושתים לארתחשסתא מלך בבל באתי אל המלך ולקץ ימים נשאלתי מן המלך
7ואבוא לירושלם ואבינה ברעה אשר עשה אלישיב לטוביה—לעשות לו נשכה בחצרי בית האלהים
8וירע לי מאד ואשליכה את כל כלי בית טוביה החוץ—מן הלשכה
9ואמרה ויטהרו הלשכות ואשיבה שם כלי בית האלהים את המנחה והלבונה  {פ}

10ואדעה כי מניות הלוים לא נתנה ויברחו איש לשדהו הלוים והמשררים עשי המלאכה
11ואריבה את הסגנים ואמרה מדוע נעזב בית האלהים ואקבצם ואעמדם על עמדם
12וכל יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר—לאוצרות
13ואוצרה על אוצרות שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוים ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה  כי נאמנים נחשבו ועליהם לחלק לאחיהם  {פ}

14זכרה לי אלהי על זאת ואל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלהי—ובמשמריו
15בימים ההמה ראיתי ביהודה דרכים גתות בשבת ומביאים הערמות ועמסים על החמרים ואף יין ענבים ותאנים וכל משא ומביאים ירושלם ביום השבת ואעיד ביום מכרם ציד
16והצרים ישבו בה מביאים דאג וכל מכר ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלם
17ואריבה את חרי יהודה ואמרה להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם עשים ומחללים את יום השבת
18הלוא כה עשו אבתיכם—ויבא אלהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת  {פ}

19ויהי כאשר צללו שערי ירושלם לפני השבת ואמרה ויסגרו הדלתות ואמרה אשר לא יפתחום עד אחר השבת ומנערי העמדתי על השערים—לא יבוא משא ביום השבת
20וילינו הרכלים ומכרי כל ממכר מחוץ לירושלם—פעם ושתים
21ואעידה בהם ואמרה אליהם מדוע אתם לנים נגד החומה—אם תשנו יד אשלח בכם מן העת ההיא לא באו בשבת  {ס}

22ואמרה ללוים אשר יהיו מטהרים ובאים שמרים השערים—לקדש את יום השבת גם זאת זכרה לי אלהי וחוסה עלי כרב חסדך  {פ}

23גם בימים ההם ראיתי את היהודים השיבו נשים אשדודיות (אשדדיות) עמוניות (עמניות) מואביות
24ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית—וכלשון עם ועם
25ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשביעם באלהים אם תתנו בנתיכם לבניהם ואם תשאו מבנתיהם לבניכם ולכם
26הלוא על אלה חטא שלמה מלך ישראל ובגוים הרבים לא היה מלך כמהו ואהוב לאלהיו היה ויתנהו אלהים מלך על כל ישראל  גם אותו החטיאו הנשים הנכריות
27ולכם הנשמע לעשת את כל הרעה הגדולה הזאת—למעל באלהינו  להשיב נשים נכריות
28ומבני יוידע בן אלישיב הכהן הגדול חתן לסנבלט החרני ואבריחהו מעלי
29זכרה להם אלהי  על גאלי הכהנה וברית הכהנה והלוים
30וטהרתים מכל נכר ואעמידה משמרות לכהנים וללוים איש במלאכתו
31ולקרבן העצים בעתים מזמנות ולבכורים זכרה לי אלהי לטובה  {ש}

Copyright information for Alep