Nehemiah 3

1ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן—המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל  {ס}
2ועל ידו בנו אנשי ירחו  {ס}  ועל ידו בנה זכור בן אמרי  {ס}
3ואת שער הדגים בנו בני הסנאה המה קרוהו—ויעמידו דלתתיו מנעוליו ובריחיו  {ס}
4ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ  {ס}  ועל ידם החזיק משלם בן ברכיה בן משיזבאל  {ס}  ועל ידם החזיק צדוק בן בענא  {ס}
5ועל ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא הביאו צורם בעבדת אדניהם  {ס}
6ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח ומשלם בן בסודיה המה קרוהו—ויעמידו דלתתיו ומנעליו ובריחיו  {ס}
7ועל ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשי גבעון והמצפה—לכסא פחת עבר הנהר  {ס}
8על ידו החזיק עזיאל בן חרהיה צורפים  {ס}  ועל ידו החזיק חנניה בן הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה  {ס}
9ועל ידם החזיק רפיה בן חור שר חצי פלך ירושלם  {ס}
10ועל ידם החזיק ידיה בן חרומף ונגד ביתו  {ס}  ועל ידו החזיק חטוש בן חשבניה
11מדה שנית החזיק מלכיה בן חרם וחשוב בן פחת מואב ואת מגדל התנורים  {ס}
12ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו  {ס}
13את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח—המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות
14ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רכב שר פלך בית הכרם הוא יבננו—ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו  {ס}
15ואת שער העין החזיק שלון בן כל חזה שר פלך המצפה—הוא יבננו ויטללנו ויעמידו (ויעמיד) דלתתיו מנעליו ובריחיו ואת חומת ברכת השלח לגן המלך ועד המעלות היורדות מעיר דויד  {ס}
16אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק שר חצי פלך בית צור—עד נגד קברי דויד ועד הברכה העשויה ועד בית הגברים  {ס}
17אחריו החזיקו הלוים רחום בן בני על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך קעילה—לפלכו  {ס}
18אחריו החזיקו אחיהם בוי בן חנדד שר חצי פלך קעילה  {ס}
19ויחזק על ידו עזר בן ישוע שר המצפה—מדה שנית  מנגד עלת הנשק המקצע  {ס}
20אחריו החרה החזיק ברוך בן זבי (זכי) מדה שנית  מן המקצוע—עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול  {ס}
21אחריו החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ—מדה שנית  מפתח בית אלישיב ועד תכלית בית אלישיב  {ס}
22ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הככר
23אחריו החזיק בנימן וחשוב נגד ביתם  {ס}  אחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה—אצל ביתו  {ס}
24אחריו החזיק בנוי בן חנדד—מדה שנית  מבית עזריה עד המקצוע ועד הפנה
25פלל בן אוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה אחריו פדיה בן פרעש  {ס}
26והנתינים—היו ישבים בעפל  עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא  {ס}
27אחריו החזיקו התקעים מדה שנית  מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל
28מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים—איש לנגד ביתו  {ס}
29אחריו החזיק צדוק בן אמר נגד ביתו  {ס}  ואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שמר שער המזרח  {ס}
30אחרי (אחריו) החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלף הששי—מדה שני  {ס}  אחריו החזיק משלם בן ברכיה—נגד נשכתו  {ס}
31אחרי (אחריו) החזיק מלכיה בן הצרפי—עד בית הנתינים והרכלים  נגד שער המפקד ועד עלית הפנה
32ובין עלית הפנה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרכלים  {פ}

33ויהי כאשר שמע סנבלט כי אנחנו בונים את החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על היהודים
34ויאמר לפני אחיו וחיל שמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שרופות
35וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשר הם בונים—אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם  {פ}

36שמע אלהינו כי היינו בוזה והשב חרפתם אל ראשם ותנם לבזה בארץ שביה
37ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה  כי הכעיסו לנגד הבונים
38ונבנה את החומה ותקשר כל החומה עד חציה ויהי לב לעם לעשות  {פ}

Copyright information for Alep