Nehemiah 6

1ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה ולגשם הערבי וליתר איבינו כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ—גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים
2וישלח סנבלט וגשם אלי לאמר לכה ונועדה יחדו בכפירים בבקעת אונו והמה חשבים לעשות לי רעה
3ואשלחה עליהם מלאכים לאמר—מלאכה גדולה אני עשה ולא אוכל לרדת למה תשבת המלאכה כאשר ארפה וירדתי אליכם
4וישלחו אלי כדבר הזה ארבע פעמים ואשיב אותם כדבר הזה  {ס}

5וישלח אלי סנבלט כדבר הזה פעם חמישית—את נערו ואגרת פתוחה בידו
6כתוב בה בגוים נשמע וגשמו אמר אתה והיהודים חשבים למרוד על כן אתה בונה החומה ואתה הוה להם למלך—כדברים האלה
7וגם נביאים העמדת לקרא עליך בירושלם לאמר מלך ביהודה ועתה ישמע למלך כדברים האלה ועתה לכה ונועצה יחדו  {ס}

8ואשלחה אליו לאמר—לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר  כי מלבך אתה בודאם
9כי כלם מיראים אותנו לאמר ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה ועתה חזק את ידי
10ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מהיטבאל—והוא עצור ויאמר נועד אל בית האלהים אל תוך ההיכל ונסגרה דלתות ההיכל—כי באים להרגך ולילה באים להרגך
11ואמרה האיש כמוני יברח ומי כמוני אשר יבא אל ההיכל וחי לא אבוא
12ואכירה והנה לא אלהים שלחו  כי הנבואה דבר עלי וטוביה וסנבלט שכרו
13למען שכור הוא למען אירא ואעשה כן וחטאתי והיה להם לשם רע למען יחרפוני  {פ}

14זכרה אלהי לטוביה ולסנבלט כמעשיו אלה וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי
15ותשלם החומה בעשרים וחמשה לאלול—לחמשים ושנים יום  {פ}

16ויהי כאשר שמעו כל אויבינו ויראו כל הגוים אשר סביבתינו ויפלו מאד בעיניהם וידעו—כי מאת אלהינו נעשתה המלאכה הזאת
17גם בימים ההם מרבים חרי יהודה אגרתיהם הולכות על טוביה ואשר לטוביה באות אליהם
18כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו—כי חתן הוא לשכניה בן ארח ויהוחנן בנו—לקח את בת משלם בן ברכיה
19גם טובתיו היו אמרים לפני ודברי היו מוציאים לו אגרות שלח טוביה ליראני

Copyright information for Alep