Numbers 10

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2עשה לך שתי חצוצרת כסף—מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות
3ותקעו בהן—ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד
4ואם באחת יתקעו—ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל
5ותקעתם תרועה—ונסעו המחנות החנים קדמה
6ותקעתם תרועה שנית—ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם
7ובהקהיל את הקהל—תתקעו ולא תריעו
8ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם
9וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם—והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם
10וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם—ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם  {פ}

11ויהי בשנה השנית בחדש השני—בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת
12ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן
13ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה
14ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה—לצבאתם ועל צבאו—נחשון בן עמינדב
15ועל צבא—מטה בני יששכר  נתנאל בן צוער
16ועל צבא—מטה בני זבולן  אליאב בן חלן
17והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן
18ונסע דגל מחנה ראובן—לצבאתם ועל צבאו—אליצור בן שדיאור
19ועל צבא—מטה בני שמעון  שלמיאל בן צורישדי
20ועל צבא מטה בני גד  אליסף בן דעואל
21ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם
22ונסע דגל מחנה בני אפרים—לצבאתם ועל צבאו—אלישמע בן עמיהוד
23ועל צבא—מטה בני מנשה  גמליאל בן פדהצור
24ועל צבא—מטה בני בנימן  אבידן בן גדעוני
25ונסע דגל מחנה בני דן—מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו—אחיעזר בן עמישדי
26ועל צבא—מטה בני אשר  פגעיאל בן עכרן
27ועל צבא—מטה בני נפתלי  אחירע בן עינן
28אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו  {ס}

29ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל
30ויאמר אליו לא אלך  כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך
31ויאמר אל נא תעזב אתנו  כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים
32והיה כי תלך עמנו  והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו—והטבנו לך
33ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה
34וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה  {ס}  ]  {ס}

35ויהי בנסע הארן ויאמר משה  קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך
36ובנחה יאמר  שובה יהוה רבבות אלפי ישראל  {ס}  ]  {פ}

Copyright information for Alep