Numbers 11

ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה
ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש
ויקרא שם המקום ההוא תבערה  כי בערה בם אש יהוה
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים
ועתה נפשנו יבשה אין כל—בלתי אל המן עינינו
והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח
שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן
וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו
10 וישמע משה את העם בכה למשפחתיו—איש לפתח אהלו ויחר אף יהוה מאד ובעיני משה רע
11 ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך  לשום את משא כל העם הזה—עלי
12 האנכי הריתי את כל העם הזה—אם אנכי ילדתיהו  כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו
13 מאין לי בשר לתת לכל העם הזה  כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה
14 לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה  כי כבד ממני
15 ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג—אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי  {פ}

16 ויאמר יהוה אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך
17 וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך
18 ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר—כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם
19 לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום
20 עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא  יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים
21 ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים
22 הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם  {פ}

23 ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא
24 ויצא משה—וידבר אל העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל
25 וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו
26 וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה
27 וירץ הנער ויגד למשה ויאמר  אלדד ומידד מתנבאים במחנה
28 ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו—ויאמר  אדני משה כלאם
29 ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים—כי יתן יהוה את רוחו עליהם
30 ויאסף משה אל המחנה—הוא וזקני ישראל
31 ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה—וכאמתים על פני הארץ
32 ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו—הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה
33 הבשר עודנו בין שניהם—טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד
34 ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה  כי שם קברו את העם המתאוים
35 מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות  {פ}

Copyright information for Alep