Numbers 11

1ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה
2ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש
3ויקרא שם המקום ההוא תבערה  כי בערה בם אש יהוה
4והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר
5זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים
6ועתה נפשנו יבשה אין כל—בלתי אל המן עינינו
7והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח
8שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן
9וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו
10וישמע משה את העם בכה למשפחתיו—איש לפתח אהלו ויחר אף יהוה מאד ובעיני משה רע
11ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך  לשום את משא כל העם הזה—עלי
12האנכי הריתי את כל העם הזה—אם אנכי ילדתיהו  כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו
13מאין לי בשר לתת לכל העם הזה  כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה
14לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה  כי כבד ממני
15ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג—אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי  {פ}

16ויאמר יהוה אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך
17וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך
18ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר—כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם
19לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום
20עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא  יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים
21ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים
22הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם  {פ}

23ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא
24ויצא משה—וידבר אל העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל
25וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו
26וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה
27וירץ הנער ויגד למשה ויאמר  אלדד ומידד מתנבאים במחנה
28ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו—ויאמר  אדני משה כלאם
29ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים—כי יתן יהוה את רוחו עליהם
30ויאסף משה אל המחנה—הוא וזקני ישראל
31ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה—וכאמתים על פני הארץ
32ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו—הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה
33הבשר עודנו בין שניהם—טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד
34ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה  כי שם קברו את העם המתאוים
35מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות  {פ}

Copyright information for Alep