Numbers 13

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל  איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו—כל נשיא בהם
3וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה  כלם אנשים ראשי בני ישראל המה
4ואלה שמותם  למטה ראובן שמוע בן זכור
5למטה שמעון שפט בן חורי
6למטה יהודה כלב בן יפנה
7למטה יששכר יגאל בן יוסף
8למטה אפרים הושע בן נון
9למטה בנימן פלטי בן רפוא
10למטה זבולן גדיאל בן סודי
11למטה יוסף למטה מנשה—גדי בן סוסי
12למטה דן עמיאל בן גמלי
13למטה אשר סתור בן מיכאל
14למטה נפתלי נחבי בן ופסי
15למטה גד גאואל בן מכי
16אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע
17וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר
18וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה—החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב
19ומה הארץ אשר הוא ישב בה—הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה—הבמחנים אם במבצרים
20ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים—ימי בכורי ענבים
21ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת
22ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים
23ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים
24למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל
25וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום
26וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן—קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ
27ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא—וזה פריה
28אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם
29עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן
30ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה—כי יכול נוכל לה
31והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם  כי חזק הוא ממנו
32ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר  הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות
33ושם ראינו את הנפילים בני ענק—מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם

Copyright information for Alep