Numbers 17

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתת מבין השרפה ואת האש זרה הלאה  כי קדשו
3את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח—כי הקריבם לפני יהוה ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל
4ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחשת אשר הקריבו השרפים וירקעום צפוי למזבח
5זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד משה לו  {פ}

6וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר  אתם המתם את עם יהוה
7ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה
8ויבא משה ואהרן אל פני אהל מועד  {ס}

9וידבר יהוה אל משה לאמר
10הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם
11ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם  כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף
12ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם
13ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה
14ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות—מלבד המתים על דבר קרח
15וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה  {פ}

16וידבר יהוה אל משה לאמר
17דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם—שנים עשר מטות  איש את שמו תכתב על מטהו
18ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי  כי מטה אחד לראש בית אבותם
19והנחתם באהל מועד—לפני העדות אשר אועד לכם שמה
20והיה האיש אשר אבחר בו—מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם
21וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם—שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם
22וינח משה את המטת לפני יהוה באהל העדת
23ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים
24ויצא משה את כל המטת מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו  {פ}

25ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו
26ויעש משה  כאשר צוה יהוה אתו כן עשה  {פ}

27ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר  הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו
28כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע  {ס}

Copyright information for Alep