Numbers 18

1ויאמר יהוה אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם
2וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת
3ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל  אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימתו גם הם גם אתם
4ונלוו עליך—ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא יקרב אליכם
5ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל
6ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוים מתוך בני ישראל—לכם מתנה נתנים ליהוה לעבד את עבדת אהל מועד
7ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת—ועבדתם עבדת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת  {פ}

8וידבר יהוה אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי  לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך—לחק עולם
9זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש  כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי—קדש קדשים לך הוא ולבניך
10בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אתו קדש יהיה לך
11וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל—לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם  כל טהור בביתך יאכל אתו
12כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן—ראשיתם אשר יתנו ליהוה לך נתתים
13בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו ליהוה—לך יהיה  כל טהור בביתך יאכלנו
14כל חרם בישראל לך יהיה
15כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליהוה באדם ובבהמה—יהיה לך  אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה
16ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש  עשרים גרה הוא
17אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה—קדש הם  את דמם תזרק על המזבח ואת חלבם תקטיר—אשה לריח ניחח ליהוה
18ובשרם יהיה לך  כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה
19כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל ליהוה—נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם  ברית מלח עולם הוא לפני יהוה לך ולזרעך אתך
20ויאמר יהוה אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם  אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל  {ס}

21ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד
22ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות
23ועבד הלוי הוא את עבדת אהל מועד והם ישאו עונם  חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה
24כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה  {פ}

25וידבר יהוה אל משה לאמר
26ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם—והרמתם ממנו תרומת יהוה מעשר מן המעשר
27ונחשב לכם תרומתכם—כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב
28כן תרימו גם אתם תרומת יהוה מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת יהוה לאהרן הכהן
29מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת יהוה  מכל חלבו—את מקדשו ממנו
30ואמרת אלהם  בהרימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוים כתבואת גרן וכתבואת יקב
31ואכלתם אתו בכל מקום אתם וביתכם  כי שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד
32ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו  {פ}

Copyright information for Alep