Numbers 20

1ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם
2ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן
3וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה
4ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו
5ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה  לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות
6ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד יהוה אליהם  {פ}

7וידבר יהוה אל משה לאמר
8קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם
9ויקח משה את המטה מלפני יהוה כאשר צוהו
10ויקהלו משה ואהרן את הקהל—אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים—המן הסלע הזה נוציא לכם מים
11וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו—פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם  {ס}

12ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל—לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם
13המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את יהוה ויקדש בם  {ס}

14וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום  כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו
15וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו
16ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך
17נעברה נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר  דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר נעבר גבלך
18ויאמר אליו אדום לא תעבר בי—פן בחרב אצא לקראתך
19ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה
20ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה
21וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו  {פ}

22ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר
23ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר
24יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל—על אשר מריתם את פי למי מריבה
25קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אתם הר ההר
26והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם
27ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה
28ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר
29ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל  {ס}

Copyright information for Alep