Numbers 21

1וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי
2וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר  אם נתן תתן את העם הזה בידי—והחרמתי את עריהם
3וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה  {פ}

4ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך
5וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר  כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל
6וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל
7ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו ביהוה ובך—התפלל אל יהוה ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם
8ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אתו וחי
9ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש—והביט אל נחש הנחשת וחי
10ויסעו בני ישראל ויחנו באבת
11ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש
12משם נסעו ויחנו בנחל זרד
13משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמרי  כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי
14על כן יאמר בספר מלחמת יהוה  את והב בסופה ואת הנחלים ארנון
15ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב
16ומשם בארה  הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את העם ואתנה להם מים  {ס}

17אז ישיר ישראל את השירה הזאת  עלי באר ענו לה
18באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה
19וממתנה נחליאל ומנחליאל במות
20ומבמות הגיא אשר בשדה מואב—ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימן  {פ}

21וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר
22אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם—לא נשתה מי באר  בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך
23ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל
24ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון—כי עז גבול בני עמון
25ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה
26כי חשבון—עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן
27על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון
28כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן  אכלה ער מואב בעלי במות ארנן
29אוי לך מואב אבדת עם כמוש נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית למלך אמרי סיחון
30ונירם אבד חשבון עד דיבן ונשים עד נפח אשר עד מידבא
31וישב ישראל בארץ האמרי
32וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנתיה ויירש (ויורש) את האמרי אשר שם
33ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה—אדרעי
34ויאמר יהוה אל משה אל תירא אתו—כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו—כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון
35ויכו אתו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו

Copyright information for Alep