Numbers 23

ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח
ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי
ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח
וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
וישב אליו והנה נצב על עלתו—הוא וכל שרי מואב
וישא משלו ויאמר  מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם—לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל
מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה
כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו  הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
10 מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
11 ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי  לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך
12 ויען ויאמר  הלא את אשר ישים יהוה בפי—אתו אשמר לדבר
13 ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם—אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם
14 ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח
15 ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה
16 ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
17 ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה
18 וישא משלו ויאמר  קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר
19 לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה
20 הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה
21 לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו
22 אל מוציאם ממצרים—כתועפת ראם לו
23 כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל
24 הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה
25 ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו
26 ויען בלעם ויאמר אל בלק  הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר יהוה אתו אעשה
27 ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם
28 ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן
29 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם
30 ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח

Copyright information for Alep