Numbers 23

1ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
2ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח
3ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי
4ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח
5וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
6וישב אליו והנה נצב על עלתו—הוא וכל שרי מואב
7וישא משלו ויאמר  מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם—לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל
8מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה
9כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו  הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
10מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
11ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי  לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך
12ויען ויאמר  הלא את אשר ישים יהוה בפי—אתו אשמר לדבר
13ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם—אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם
14ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח
15ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה
16ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
17ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה
18וישא משלו ויאמר  קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר
19לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה
20הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה
21לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו
22אל מוציאם ממצרים—כתועפת ראם לו
23כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל
24הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה
25ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו
26ויען בלעם ויאמר אל בלק  הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר יהוה אתו אעשה
27ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם
28ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן
29ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם
30ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח

Copyright information for Alep