Numbers 25

וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב
ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן
ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל
ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף יהוה מישראל
ויאמר משה אל שפטי ישראל  הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור
והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד
וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו
ויבא אחר איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם—את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל
ויהיו המתים במגפה—ארבעה ועשרים אלף  {פ}

10 וידבר יהוה אל משה לאמר
11 פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי
12 לכן אמר  הנני נתן לו את בריתי שלום
13 והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם—תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל
14 ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית—זמרי בן סלוא  נשיא בית אב לשמעני
15 ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור  ראש אמות בית אב במדין הוא  {פ}

16 וידבר יהוה אל משה לאמר
17 צרור את המדינים והכיתם אותם
18 כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור

Copyright information for Alep