Numbers 26

1ויהי אחרי המגפה  {פ}

ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר
2שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה—לבית אבתם  כל יצא צבא בישראל
3וידבר משה ואלעזר הכהן אתם—בערבת מואב  על ירדן ירחו לאמר
4מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים
5ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי
6לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי
7אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים
8ובני פלוא אליאב
9ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם  הוא דתן ואבירם קרואי (קריאי) העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה
10ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח—במות העדה  באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס
11ובני קרח לא מתו  {ס}

12בני שמעון למשפחתם—לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני
13לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי
14אלה משפחת השמעני—שנים ועשרים אלף ומאתים  {ס}

15בני גד למשפחתם—לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני
16לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי
17לארוד משפחת הארודי לאראלי—משפחת האראלי
18אלה משפחת בני גד לפקדיהם—ארבעים אלף וחמש מאות  {ס}

19בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען
20ויהיו בני יהודה למשפחתם—לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי
21ויהיו בני פרץ—לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי
22אלה משפחת יהודה לפקדיהם—ששה ושבעים אלף וחמש מאות  {ס}

23בני יששכר למשפחתם—תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני
24לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני
25אלה משפחת יששכר לפקדיהם—ארבעה וששים אלף ושלש מאות  {ס}

26בני זבולן למשפחתם—לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל—משפחת היחלאלי
27אלה משפחת הזבולני לפקדיהם—ששים אלף וחמש מאות  {ס}

28בני יוסף למשפחתם—מנשה ואפרים
29בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי
30אלה בני גלעד—איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי
31ואשריאל—משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי
32ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי
33וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים—כי אם בנות  ושם בנות צלפחד—מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
34אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות  {ס}

35אלה בני אפרים למשפחתם—לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני
36ואלה בני שותלח—לערן משפחת הערני
37אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם  {ס}

38בני בנימן למשפחתם—לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי
39לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי
40ויהיו בני בלע ארד ונעמן—משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי
41אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות  {ס}

42אלה בני דן למשפחתם—לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם
43כל משפחת השוחמי לפקדיהם—ארבעה וששים אלף וארבע מאות  {ס}

44בני אשר למשפחתם—לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי
45לבני בריעה—לחבר משפחת החברי למלכיאל—משפחת המלכיאלי
46ושם בת אשר שרח
47אלה משפחת בני אשר לפקדיהם—שלשה וחמשים אלף וארבע מאות  {ס}

48בני נפתלי למשפחתם—ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני
49ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי
50אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות
51אלה פקודי בני ישראל—שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים  {פ}

52וידבר יהוה אל משה לאמר
53לאלה תחלק הארץ בנחלה—במספר שמות
54לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו  איש לפי פקדיו יתן נחלתו
55אך בגורל יחלק את הארץ  לשמות מטות אבתם ינחלו
56על פי הגורל תחלק נחלתו—בין רב למעט  {ס}

57ואלה פקודי הלוי למשפחתם—לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי
58אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם
59ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם
60ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר
61וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה
62ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף—כל זכר מבן חדש ומעלה  כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל
63אלה פקודי משה ואלעזר הכהן—אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו
64ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן—אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני
65כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש—כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון  {ס}

Copyright information for Alep