Numbers 27

1ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו—מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה
2ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל העדה—פתח אהל מועד לאמר
3אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח  כי בחטאו מת ובנים לא היו לו
4למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו
5ויקרב משה את משפטן לפני יהוה  {פ}

6ויאמר יהוה אל משה לאמר
7כן בנות צלפחד דברת—נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן
8ואל בני ישראל תדבר לאמר  איש כי ימות ובן אין לו—והעברתם את נחלתו לבתו
9ואם אין לו בת—ונתתם את נחלתו לאחיו
10ואם אין לו אחים—ונתתם את נחלתו לאחי אביו
11ואם אין אחים לאביו—ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

12ויאמר יהוה אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל
13וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך
14כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם  הם מי מריבת קדש מדבר צן  {ס}

15וידבר משה אל יהוה לאמר
16יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה
17אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה
18ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון—איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו
19והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם
20ונתתה מהודך עליו—למען ישמעו כל עדת בני ישראל
21ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה  על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו—וכל העדה
22ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה
23ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה  {פ}

Copyright information for Alep