Numbers 31

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך
3וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין
4אלף למטה אלף למטה—לכל מטות ישראל תשלחו לצבא
5וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה—שנים עשר אלף חלוצי צבא
6וישלח אתם משה אלף למטה לצבא  אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו
7ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר
8ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע—חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב
9וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו
10ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם—שרפו באש
11ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח—באדם ובבהמה
12ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל—אל המחנה  אל ערבת מואב אשר על ירדן ירחו  {ס}

13ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה—לקראתם  אל מחוץ למחנה
14ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה
15ויאמר אליהם משה  החייתם כל נקבה
16הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה
17ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר—הרגו
18וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר—החיו לכם
19ואתם חנו מחוץ למחנה—שבעת ימים  כל הרג נפש וכל נגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי—אתם ושביכם
20וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ—תתחטאו  {ס}

21ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה  זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה
22אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת
23כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר—אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים
24וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה  {ס}

25ויאמר יהוה אל משה לאמר
26שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה—אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה
27וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא—ובין כל העדה
28והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא—אחד נפש מחמש המאות  מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן
29ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה
30וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם מן הבקר מן החמרים ומן הצאן—מכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה
31ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
32ויהי המלקוח—יתר הבז אשר בזזו עם הצבא  צאן שש מאות אלף ושבעים אלף—וחמשת אלפים
33ובקר שנים ושבעים אלף
34וחמרים אחד וששים אלף
35ונפש אדם—מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר  כל נפש שנים ושלשים אלף
36ותהי המחצה—חלק היצאים בצבא  מספר הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות
37ויהי המכס ליהוה מן הצאן—שש מאות חמש ושבעים
38והבקר—ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים
39וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים
40ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה—שנים ושלשים נפש
41ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן—כאשר צוה יהוה את משה
42וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים
43ותהי מחצת העדה מן הצאן—שלש מאות אלף ושלשים אלף שבעת אלפים וחמש מאות
44ובקר ששה ושלשים אלף
45וחמרים שלשים אלף וחמש מאות
46ונפש אדם ששה עשר אלף
47ויקח משה ממחצת בני ישראל את האחז אחד מן החמשים—מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את משה
48ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא—שרי האלפים ושרי המאות
49ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש
50ונקרב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז—לכפר על נפשתינו לפני יהוה
51ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב—מאתם  כל כלי מעשה
52ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו ליהוה—ששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקל  מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות
53אנשי הצבא בזזו איש לו
54ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep