Numbers 32

1ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד—עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה
2ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר
3עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען
4הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל—ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה  {ס}

5ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך—יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה  אל תעברנו את הירדן
6ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן  האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה
7ולמה תנואון (תניאון) את לב בני ישראל—מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה
8כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ
9ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל—לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה
10ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר
11אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב  כי לא מלאו אחרי
12בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון  כי מלאו אחרי יהוה
13ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה—עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה
14והנה קמתם תחת אבתיכם—תרבות אנשים חטאים  לספות עוד על חרון אף יהוה—אל ישראל
15כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה  {ס}

16ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו
17ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ
18לא נשוב אל בתינו—עד התנחל בני ישראל איש נחלתו
19כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה  כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה  {פ}

20ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה  אם תחלצו לפני יהוה למלחמה
21ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו
22ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו—והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה—לפני יהוה
23ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם
24בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו
25ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר  עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה
26טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו—יהיו שם בערי הגלעד
27ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה—למלחמה  כאשר אדני דבר
28ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל
29ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם—ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה
30ואם לא יעברו חלוצים אתכם—ונאחזו בתככם בארץ כנען
31ויענו בני גד ובני ראובן לאמר  את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה
32נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן
33ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן  הארץ לעריה בגבלת—ערי הארץ סביב
34ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער
35ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה
36ואת בית נמרה ואת בית הרן  ערי מבצר וגדרת צאן
37ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים
38ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם—ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו
39וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה—וילכדה ויורש את האמרי אשר בה
40ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה
41ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר
42ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו  {פ}

Copyright information for Alep