Numbers 33

1אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים—לצבאתם  ביד משה ואהרן
2ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם—על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם
3ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון  ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה—לעיני כל מצרים
4ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם—כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים
5ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת
6ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר
7ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל
8ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה
9ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים—ויחנו שם
10ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף
11ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין
12ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה
13ויסעו מדפקה ויחנו באלוש
14ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות
15ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני
16ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה
17ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת
18ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה
19ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ
20ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה
21ויסעו מלבנה ויחנו ברסה
22ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה
23ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר
24ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה
25ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת
26ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת
27ויסעו מתחת ויחנו בתרח
28ויסעו מתרח ויחנו במתקה
29ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה
30ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות
31ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
32ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד
33ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה
34ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה
35ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר
36ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש
37ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום
38ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה—וימת שם  בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש
39ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר  {ס}

40וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען—בבא בני ישראל
41ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה
42ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן
43ויסעו מפונן ויחנו באבת
44ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב
45ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד
46ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה
47ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו
48ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו
49ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב  {ס}

50וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר
51דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען
52והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשמידו
53והורשתם את הארץ וישבתם בה  כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה
54והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו—אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה  למטות אבתיכם תתנחלו
55ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם—והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם—על הארץ אשר אתם ישבים בה
56והיה כאשר דמיתי לעשות להם—אעשה לכם  {פ}

Copyright information for Alep