Numbers 34

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען  זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה
3והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה
4ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה (והיו) תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה
5ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה
6וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים
7וזה יהיה לכם גבול צפון  מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר
8מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה
9ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון
10והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה
11וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת קדמה
12וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב
13ויצו משה את בני ישראל לאמר  זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה
14כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם
15שני המטות וחצי המטה  לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו—קדמה מזרחה  {פ}

16וידבר יהוה אל משה לאמר
17אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ  אלעזר הכהן ויהושע בן נון
18ונשיא אחד נשיא אחד ממטה—תקחו לנחל את הארץ
19ואלה שמות האנשים  למטה יהודה כלב בן יפנה
20ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד
21למטה בנימן אלידד בן כסלון
22ולמטה בני דן נשיא—בקי בן יגלי
23לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא—חניאל בן אפד
24ולמטה בני אפרים נשיא—קמואל בן שפטן
25ולמטה בני זבולן נשיא—אליצפן בן פרנך
26ולמטה בני יששכר נשיא—פלטיאל בן עזן
27ולמטה בני אשר נשיא—אחיהוד בן שלמי
28ולמטה בני נפתלי נשיא—פדהאל בן עמיהוד
29אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען  {פ}

Copyright information for Alep