Numbers 35

1וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר
2צו את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים
3והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכשם ולכל חיתם
4ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים—מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב
5ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת נגב אלפים באמה ואת פאת ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה—והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים
6ואת הערים אשר תתנו ללוים—את שש ערי המקלט אשר תתנו לנס שמה הרצח ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר
7כל הערים אשר תתנו ללוים—ארבעים ושמנה עיר  אתהן ואת מגרשיהן
8והערים אשר תתנו מאחזת בני ישראל—מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו  איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים  {פ}

9וידבר יהוה אל משה לאמר
10דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען
11והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה
12והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט
13והערים אשר תתנו—שש ערי מקלט תהיינה לכם
14את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען  ערי מקלט תהיינה
15לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט—לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה
16ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא  מות יומת הרצח
17ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת—רצח הוא  מות יומת הרצח
18או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת—רצח הוא  מות יומת הרצח
19גאל הדם הוא ימית את הרצח  בפגעו בו הוא ימתנו
20ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת
21או באיבה הכהו בידו וימת—מות יומת המכה רצח הוא  גאל הדם ימית את הרצח—בפגעו בו
22ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה
23או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת—והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו
24ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם—על המשפטים האלה
25והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש
26ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה
27ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו  ורצח גאל הדם את הרצח—אין לו דם
28כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל—ישוב הרצח אל ארץ אחזתו
29והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם
30כל מכה נפש—לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות
31ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות  כי מות יומת
32ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן
33ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו
34ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה—אשר אני שכן בתוכה  כי אני יהוה—שכן בתוך בני ישראל  {פ}

Copyright information for Alep