Numbers 4

1וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
2נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי—למשפחתם לבית אבתם
3מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה—כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד
4זאת עבדת בני קהת באהל מועד—קדש הקדשים
5ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה—את ארן העדת
6ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו
7ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה
8ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו
9ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם
10ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט
11ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו
12ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט
13ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן
14ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת—כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש—ושמו בדיו
15וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד
16ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה  פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו  {פ}

17וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
18אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים
19וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים  אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו
20ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו  {פ}

21וידבר יהוה אל משה לאמר
22נשא את ראש בני גרשון—גם הם  לבית אבתם למשפחתם
23מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה—תפקד אותם  כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד
24זאת עבדת משפחת הגרשני—לעבד ולמשא
25ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך—פתח אהל מועד
26ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו
27על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם
28זאת עבדת משפחת בני הגרשני—באהל מועד ומשמרתם—ביד איתמר בן אהרן הכהן  {ס}

29בני מררי—למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם
30מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה—תפקדם  כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד
31וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד  קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו
32ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם
33זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד—ביד איתמר בן אהרן הכהן
34ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם
35מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה—כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
36ויהיו פקדיהם למשפחתם—אלפים שבע מאות וחמשים
37אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה  {ס}

38ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם
39מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה—כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
40ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם—אלפים ושש מאות ושלשים
41אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד—אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה
42ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם
43מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה—כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
44ויהיו פקדיהם למשפחתם—שלשת אלפים ומאתים
45אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה
46כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל—את הלוים  למשפחתם ולבית אבתם
47מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה  כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא—באהל מועד
48ויהיו פקדיהם—שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים
49על פי יהוה פקד אותם ביד משה—איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה יהוה את משה  {פ}

Copyright information for Alep