Proverbs 1

1  משלי שלמה בן-דוד—    מלך ישראל

2  לדעת חכמה ומוסר    להבין אמרי בינה

3  לקחת מוסר השכל    צדק ומשפט ומשרים

4  לתת לפתאים ערמה    לנער דעת ומזמה

5  ישמע חכם ויוסף לקח    ונבון תחבלות יקנה

6  להבין משל ומליצה    דברי חכמים וחידתם

7  יראת יהוה ראשית דעת    חכמה ומוסר אוילים בזו

8  שמע בני מוסר אביך    ואל-תטש תורת אמך

9  כי לוית חן הם לראשך    וענקים לגרגרתך

10  בני—    אם-יפתוך חטאים אל-תבא

11  אם-יאמרו    לכה אתנו

נארבה לדם    נצפנה לנקי חנם

12  נבלעם כשאול חיים    ותמימים כיורדי בור

13  כל-הון יקר נמצא    נמלא בתינו שלל

14  גורלך תפיל בתוכנו    כיס אחד יהיה לכלנו

15  בני—אל-תלך בדרך אתם    מנע רגלך מנתיבתם

16  כי רגליהם לרע ירוצו    וימהרו לשפך-דם

17  כי-חנם מזרה הרשת—    בעיני כל-בעל כנף

18  והם לדמם יארבו    יצפנו לנפשתם

19  כן—ארחות כל-בצע בצע    את-נפש בעליו יקח

20  חכמות בחוץ תרנה    ברחבות תתן קולה

21  בראש המיות תקרא    בפתחי שערים בעיר—אמריה תאמר

22  עד-מתי פתים—    תאהבו-פתי

ולצים—לצון חמדו להם    וכסילים ישנאו-דעת

23  תשובו לתוכחתי    הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

24  יען קראתי ותמאנו    נטיתי ידי ואין מקשיב

25  ותפרעו כל-עצתי    ותוכחתי לא אביתם

26  גם-אני באידכם אשחק    אלעג בבא פחדכם

27  בבא כשאוה (כשואה) פחדכם—    ואידכם כסופה יאתה

בבא עליכם    צרה וצוקה

28  אז יקראנני ולא אענה    ישחרנני ולא ימצאנני

29  תחת כי-שנאו דעת    ויראת יהוה לא בחרו

30  לא-אבו לעצתי    נאצו כל-תוכחתי

31  ויאכלו מפרי דרכם    וממעצתיהם ישבעו

32  כי משובת פתים תהרגם    ושלות כסילים תאבדם

33  ושמע לי ישכן-בטח    ושאנן מפחד רעה

Copyright information for Alep