Proverbs 11

1  מאזני מרמה תועבת יהוה    ואבן שלמה רצונו

2  בא-זדון ויבא קלון    ואת-צנועים חכמה

3  תמת ישרים תנחם    וסלף בגדים ושדם (ישדם)

4  לא-יועיל הון ביום עברה    וצדקה תציל ממות

5  צדקת תמים תישר דרכו    וברשעתו יפל רשע

6  צדקת ישרים תצילם    ובהות בגדים ילכדו

7  במות אדם רשע תאבד תקוה    ותוחלת אונים אבדה

8  צדיק מצרה נחלץ    ויבא רשע תחתיו

9  בפה—חנף ישחת רעהו    ובדעת צדיקים יחלצו

10  בטוב צדיקים תעלץ קריה    ובאבד רשעים רנה

11  בברכת ישרים תרום קרת    ובפי רשעים תהרס

12  בז-לרעהו חסר-לב    ואיש תבונות יחריש

13  הולך רכיל מגלה-סוד    ונאמן-רוח מכסה דבר

14  באין תחבלות יפל-עם    ותשועה ברב יועץ

15  רע-ירוע כי-ערב זר    ושנא תקעים בוטח

16  אשת-חן תתמך כבוד    ועריצים יתמכו-עשר

17  גמל נפשו איש חסד    ועכר שארו אכזרי

18  רשע—עשה פעלת-שקר    וזרע צדקה שכר אמת

19  כן-צדקה לחיים    ומרדף רעה למותו

20  תועבת יהוה עקשי-לב    ורצונו תמימי דרך

21  יד ליד לא-ינקה רע    וזרע צדיקים נמלט

22  נזם זהב באף חזיר—    אשה יפה וסרת טעם

23  תאות צדיקים אך-טוב    תקות רשעים עברה

24  יש מפזר ונוסף עוד    וחשך מישר אך-למחסור

25  נפש-ברכה תדשן    ומרוה גם-הוא יורא

26  מנע בר יקבהו לאום    וברכה לראש משביר

27  שחר טוב יבקש רצון    ודרש רעה תבואנו

28  בוטח בעשרו הוא יפול    וכעלה צדיקים יפרחו

29  עכר ביתו ינחל-רוח    ועבד אויל לחכם-לב

30  פרי-צדיק עץ חיים    ולקח נפשות חכם

31  הן צדיק בארץ ישלם    אף כי-רשע וחוטא

Copyright information for Alep