Proverbs 15

1  מענה-רך ישיב חמה    ודבר-עצב יעלה-אף

2  לשון חכמים תיטיב דעת    ופי כסילים יביע אולת

3  בכל-מקום עיני יהוה    צפות רעים וטובים

4  מרפא לשון עץ חיים    וסלף בה שבר ברוח

5  אויל—ינאץ מוסר אביו    ושמר תוכחת יערים

6  בית צדיק חסן רב    ובתבואת רשע נעכרת

7  שפתי חכמים יזרו דעת    ולב כסילים לא-כן

8  זבח רשעים תועבת יהוה    ותפלת ישרים רצונו

9  תועבת יהוה דרך רשע    ומרדף צדקה יאהב

10  מוסר רע לעזב ארח    שונא תוכחת ימות

11  שאול ואבדון נגד יהוה    אף כי-לבות בני-אדם

12  לא יאהב-לץ הוכח לו    אל-חכמים לא ילך

13  לב שמח ייטב פנים    ובעצבת-לב רוח נכאה

14  לב נבון יבקש-דעת    ופני (ופי) כסילים ירעה אולת

15  כל-ימי עני רעים    וטוב-לב משתה תמיד

16  טוב-מעט ביראת יהוה—    מאוצר רב ומהומה בו

17  טוב ארחת ירק ואהבה-שם—    משור אבוס ושנאה-בו

18  איש חמה יגרה מדון    וארך אפים ישקיט ריב

19  דרך עצל כמשכת חדק    וארח ישרים סללה

20  בן חכם ישמח-אב    וכסיל אדם בוזה אמו

21  אולת שמחה לחסר-לב    ואיש תבונה יישר-לכת

22  הפר מחשבות באין סוד    וברב יועצים תקום

23  שמחה לאיש במענה-פיו    ודבר בעתו מה-טוב

24  ארח חיים למעלה למשכיל—    למען סור משאול מטה

25  בית גאים יסח יהוה    ויצב גבול אלמנה

26  תועבת יהוה מחשבות רע    וטהרים אמרי-נעם

27  עכר ביתו בוצע בצע    ושונא מתנת יחיה

28  לב צדיק יהגה לענות    ופי רשעים יביע רעות

29  רחוק יהוה מרשעים    ותפלת צדיקים ישמע

30  מאור-עינים ישמח-לב    שמועה טובה תדשן-עצם

31  אזן—שמעת תוכחת חיים    בקרב חכמים תלין

32  פורע מוסר מואס נפשו    ושומע תוכחת קונה לב

33  יראת יהוה מוסר חכמה    ולפני כבוד ענוה

Copyright information for Alep