Proverbs 16

1  לאדם מערכי-לב    ומיהוה מענה לשון

2  כל-דרכי-איש זך בעיניו    ותכן רוחות יהוה

3  גל אל-יהוה מעשיך    ויכנו מחשבתיך

4  כל פעל יהוה למענהו    וגם-רשע ליום רעה

5  תועבת יהוה כל-גבה-לב    יד ליד לא ינקה

6  בחסד ואמת יכפר עון    וביראת יהוה סור מרע

7  ברצות יהוה דרכי-איש    גם-אויביו ישלם אתו

8  טוב-מעט בצדקה—    מרב תבואות בלא משפט

9  לב אדם יחשב דרכו    ויהוה יכין צעדו

10  קסם על-שפתי-מלך    במשפט לא ימעל-פיו

11  פלס ומאזני משפט—ליהוה    מעשהו כל-אבני-כיס

12  תועבת מלכים עשות רשע    כי בצדקה יכון כסא

13  רצון מלכים שפתי-צדק    ודבר ישרים יאהב

14  חמת-מלך מלאכי-מות    ואיש חכם יכפרנה

15  באור-פני-מלך חיים    ורצונו כעב מלקוש

16  קנה-חכמה—מה-טוב מחרוץ    וקנות בינה נבחר מכסף

17  מסלת ישרים סור מרע    שמר נפשו נצר דרכו

18  לפני-שבר גאון    ולפני כשלון גבה רוח

19  טוב שפל-רוח את-עניים (ענוים)    מחלק שלל את-גאים

20  משכיל על-דבר ימצא-טוב    ובוטח ביהוה אשריו

21  לחכם-לב יקרא נבון    ומתק שפתים יסיף לקח

22  מקור חיים שכל בעליו    ומוסר אולים אולת

23  לב חכם ישכיל פיהו    ועל-שפתיו יסיף לקח

24  צוף-דבש אמרי-נעם    מתוק לנפש ומרפא לעצם

25  יש דרך ישר לפני-איש    ואחריתה דרכי-מות

26  נפש עמל עמלה לו    כי-אכף עליו פיהו

27  איש בליעל כרה רעה    ועל-שפתיו (שפתו) כאש צרבת

28  איש תהפכות ישלח מדון    ונרגן מפריד אלוף

29  איש חמס יפתה רעהו    והוליכו בדרך לא-טוב

30  עצה עיניו לחשב תהפכות    קרץ שפתיו כלה רעה

31  עטרת תפארת שיבה    בדרך צדקה תמצא

32  טוב ארך אפים מגבור    ומשל ברוחו מלכד עיר

33  בחיק יוטל את-הגורל    ומיהוה כל-משפטו

Copyright information for Alep