Proverbs 16

  לאדם מערכי-לב    ומיהוה מענה לשון

  כל-דרכי-איש זך בעיניו    ותכן רוחות יהוה

  גל אל-יהוה מעשיך    ויכנו מחשבתיך

  כל פעל יהוה למענהו    וגם-רשע ליום רעה

  תועבת יהוה כל-גבה-לב    יד ליד לא ינקה

  בחסד ואמת יכפר עון    וביראת יהוה סור מרע

  ברצות יהוה דרכי-איש    גם-אויביו ישלם אתו

  טוב-מעט בצדקה—    מרב תבואות בלא משפט

  לב אדם יחשב דרכו    ויהוה יכין צעדו

10   קסם על-שפתי-מלך    במשפט לא ימעל-פיו

11   פלס ומאזני משפט—ליהוה    מעשהו כל-אבני-כיס

12   תועבת מלכים עשות רשע    כי בצדקה יכון כסא

13   רצון מלכים שפתי-צדק    ודבר ישרים יאהב

14   חמת-מלך מלאכי-מות    ואיש חכם יכפרנה

15   באור-פני-מלך חיים    ורצונו כעב מלקוש

16   קנה-חכמה—מה-טוב מחרוץ    וקנות בינה נבחר מכסף

17   מסלת ישרים סור מרע    שמר נפשו נצר דרכו

18   לפני-שבר גאון    ולפני כשלון גבה רוח

19   טוב שפל-רוח את-עניים (ענוים)    מחלק שלל את-גאים

20   משכיל על-דבר ימצא-טוב    ובוטח ביהוה אשריו

21   לחכם-לב יקרא נבון    ומתק שפתים יסיף לקח

22   מקור חיים שכל בעליו    ומוסר אולים אולת

23   לב חכם ישכיל פיהו    ועל-שפתיו יסיף לקח

24   צוף-דבש אמרי-נעם    מתוק לנפש ומרפא לעצם

25   יש דרך ישר לפני-איש    ואחריתה דרכי-מות

26   נפש עמל עמלה לו    כי-אכף עליו פיהו

27   איש בליעל כרה רעה    ועל-שפתיו (שפתו) כאש צרבת

28   איש תהפכות ישלח מדון    ונרגן מפריד אלוף

29   איש חמס יפתה רעהו    והוליכו בדרך לא-טוב

30   עצה עיניו לחשב תהפכות    קרץ שפתיו כלה רעה

31   עטרת תפארת שיבה    בדרך צדקה תמצא

32   טוב ארך אפים מגבור    ומשל ברוחו מלכד עיר

33   בחיק יוטל את-הגורל    ומיהוה כל-משפטו

Copyright information for Alep