Proverbs 17

1  טוב פת חרבה ושלוה-בה—    מבית מלא זבחי-ריב

2  עבד-משכיל—ימשל בבן מביש    ובתוך אחים יחלק נחלה

3  מצרף לכסף וכור לזהב    ובחן לבות יהוה

4  מרע מקשיב על-שפת-און    שקר מזין על-לשון הות

5  לעג לרש חרף עשהו    שמח לאיד לא ינקה

6  עטרת זקנים בני בנים    ותפארת בנים אבותם

7  לא-נאוה לנבל שפת-יתר    אף כי-לנדיב שפת-שקר

8  אבן-חן השחד בעיני בעליו    אל-כל-אשר יפנה ישכיל

9  מכסה-פשע מבקש אהבה    ושנה בדבר מפריד אלוף

10  תחת גערה במבין—    מהכות כסיל מאה

11  אך-מרי יבקש-רע    ומלאך אכזרי ישלח-בו

12  פגוש דב שכול באיש    ואל-כסיל באולתו

13  משיב רעה תחת טובה—    לא-תמיש (תמוש) רעה מביתו

14  פוטר מים ראשית מדון    ולפני התגלע הריב נטוש

15  מצדיק רשע ומרשיע צדיק—    תועבת יהוה גם-שניהם

16  למה-זה מחיר ביד-כסיל—    לקנות חכמה ולב-אין

17  בכל-עת אהב הרע    ואח לצרה יולד

18  אדם חסר-לב תוקע כף    ערב ערבה לפני רעהו

19  אהב פשע אהב מצה    מגביה פתחו מבקש-שבר

20  עקש-לב לא ימצא-טוב    ונהפך בלשונו יפול ברעה

21  ילד כסיל לתוגה לו    ולא-ישמח אבי נבל

22  לב שמח ייטיב גהה    ורוח נכאה תיבש-גרם

23  שחד מחק רשע יקח—    להטות ארחות משפט

24  את-פני מבין חכמה    ועיני כסיל בקצה-ארץ

25  כעס לאביו בן כסיל    וממר ליולדתו

26  גם ענוש לצדיק לא-טוב—    להכות נדיבים על-ישר

27  חושך אמריו יודע דעת    וקר- (יקר-) רוח איש תבונה

28  גם אויל מחריש חכם יחשב    אטם שפתיו נבון

Copyright information for Alep