Proverbs 18

1  לתאוה יבקש נפרד    בכל-תושיה יתגלע

2  לא-יחפץ כסיל בתבונה    כי אם-בהתגלות לבו

3  בבוא-רשע בא גם-בוז    ועם-קלון חרפה

4  מים עמקים דברי פי-איש    נחל נבע מקור חכמה

5  שאת פני-רשע לא-טוב—    להטות צדיק במשפט

6  שפתי כסיל יבאו בריב    ופיו למהלמות יקרא

7  פי-כסיל מחתה-לו    ושפתיו מוקש נפשו

8  דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן

9  גם מתרפה במלאכתו—    אח הוא לבעל משחית

10  מגדל-עז שם יהוה    בו-ירוץ צדיק ונשגב

11  הון עשיר קרית עזו    וכחומה נשגבה במשכתו

12  לפני-שבר יגבה לב-איש    ולפני כבוד ענוה

13  משיב דבר בטרם ישמע—    אולת היא-לו וכלמה

14  רוח-איש יכלכל מחלהו    ורוח נכאה מי ישאנה

15  לב נבון יקנה-דעת    ואזן חכמים תבקש-דעת

16  מתן אדם ירחיב לו    ולפני גדלים ינחנו

17  צדיק הראשון בריבו    יבא- (ובא-) רעהו וחקרו

18  מדינים ישבית הגורל    ובין עצומים יפריד

19  אח—נפשע מקרית-עז    ומדונים (ומדינים) כבריח ארמון

20  מפרי פי-איש תשבע בטנו    תבואת שפתיו ישבע

21  מות וחיים ביד-לשון    ואהביה יאכל פריה

22  מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה

23  תחנונים ידבר-רש    ועשיר יענה עזות

24  איש רעים להתרעע    ויש אהב דבק מאח

Copyright information for Alep