Proverbs 18

  לתאוה יבקש נפרד    בכל-תושיה יתגלע

  לא-יחפץ כסיל בתבונה    כי אם-בהתגלות לבו

  בבוא-רשע בא גם-בוז    ועם-קלון חרפה

  מים עמקים דברי פי-איש    נחל נבע מקור חכמה

  שאת פני-רשע לא-טוב—    להטות צדיק במשפט

  שפתי כסיל יבאו בריב    ופיו למהלמות יקרא

  פי-כסיל מחתה-לו    ושפתיו מוקש נפשו

  דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן

  גם מתרפה במלאכתו—    אח הוא לבעל משחית

10   מגדל-עז שם יהוה    בו-ירוץ צדיק ונשגב

11   הון עשיר קרית עזו    וכחומה נשגבה במשכתו

12   לפני-שבר יגבה לב-איש    ולפני כבוד ענוה

13   משיב דבר בטרם ישמע—    אולת היא-לו וכלמה

14   רוח-איש יכלכל מחלהו    ורוח נכאה מי ישאנה

15   לב נבון יקנה-דעת    ואזן חכמים תבקש-דעת

16   מתן אדם ירחיב לו    ולפני גדלים ינחנו

17   צדיק הראשון בריבו    יבא- (ובא-) רעהו וחקרו

18   מדינים ישבית הגורל    ובין עצומים יפריד

19   אח—נפשע מקרית-עז    ומדונים (ומדינים) כבריח ארמון

20   מפרי פי-איש תשבע בטנו    תבואת שפתיו ישבע

21   מות וחיים ביד-לשון    ואהביה יאכל פריה

22   מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה

23   תחנונים ידבר-רש    ועשיר יענה עזות

24   איש רעים להתרעע    ויש אהב דבק מאח

Copyright information for Alep