Proverbs 20

  לץ היין המה שכר    וכל-שגה בו לא יחכם

  נהם ככפיר אימת מלך    מתעברו חוטא נפשו

  כבוד לאיש שבת מריב    וכל-אויל יתגלע

  מחרף עצל לא-יחרש    ישאל (ושאל) בקציר ואין

  מים עמקים עצה בלב-איש    ואיש תבונה ידלנה

  רב-אדם—יקרא איש חסדו    ואיש אמונים מי ימצא

  מתהלך בתמו צדיק    אשרי בניו אחריו

  מלך יושב על-כסא-דין—    מזרה בעיניו כל-רע

  מי-יאמר זכיתי לבי    טהרתי מחטאתי

10   אבן ואבן איפה ואיפה—    תועבת יהוה גם-שניהם

11   גם במעלליו יתנכר-נער—    אם-זך ואם-ישר פעלו

12   אזן שמעת ועין ראה—    יהוה עשה גם-שניהם

13   אל-תאהב שנה פן-תורש    פקח עיניך שבע-לחם

14   רע רע יאמר הקונה    ואזל לו אז יתהלל

15   יש זהב ורב-פנינים    וכלי יקר שפתי-דעת

16   לקח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכרים (נכריה) חבלהו

17   ערב לאיש לחם שקר    ואחר ימלא-פיהו חצץ

18   מחשבות בעצה תכון    ובתחבלות עשה מלחמה

19   גולה-סוד הולך רכיל    ולפתה שפתיו לא תתערב

20   מקלל אביו ואמו—    ידעך נרו באישון (באשון) חשך

21   נחלה מבחלת (מבהלת) בראשונה    ואחריתה לא תברך

22   אל-תאמר אשלמה-רע    קוה ליהוה וישע לך

23   תועבת יהוה אבן ואבן    ומאזני מרמה לא-טוב

24   מיהוה מצעדי-גבר    ואדם מה-יבין דרכו

25   מוקש אדם ילע קדש    ואחר נדרים לבקר

26   מזרה רשעים מלך חכם    וישב עליהם אופן

27   נר יהוה נשמת אדם    חפש כל-חדרי-בטן

28   חסד ואמת יצרו-מלך    וסעד בחסד כסאו

29   תפארת בחורים כחם    והדר זקנים שיבה

30   חברות פצע תמריק (תמרוק) ברע    ומכות חדרי-בטן

Copyright information for Alep