Proverbs 20

1  לץ היין המה שכר    וכל-שגה בו לא יחכם

2  נהם ככפיר אימת מלך    מתעברו חוטא נפשו

3  כבוד לאיש שבת מריב    וכל-אויל יתגלע

4  מחרף עצל לא-יחרש    ישאל (ושאל) בקציר ואין

5  מים עמקים עצה בלב-איש    ואיש תבונה ידלנה

6  רב-אדם—יקרא איש חסדו    ואיש אמונים מי ימצא

7  מתהלך בתמו צדיק    אשרי בניו אחריו

8  מלך יושב על-כסא-דין—    מזרה בעיניו כל-רע

9  מי-יאמר זכיתי לבי    טהרתי מחטאתי

10  אבן ואבן איפה ואיפה—    תועבת יהוה גם-שניהם

11  גם במעלליו יתנכר-נער—    אם-זך ואם-ישר פעלו

12  אזן שמעת ועין ראה—    יהוה עשה גם-שניהם

13  אל-תאהב שנה פן-תורש    פקח עיניך שבע-לחם

14  רע רע יאמר הקונה    ואזל לו אז יתהלל

15  יש זהב ורב-פנינים    וכלי יקר שפתי-דעת

16  לקח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכרים (נכריה) חבלהו

17  ערב לאיש לחם שקר    ואחר ימלא-פיהו חצץ

18  מחשבות בעצה תכון    ובתחבלות עשה מלחמה

19  גולה-סוד הולך רכיל    ולפתה שפתיו לא תתערב

20  מקלל אביו ואמו—    ידעך נרו באישון (באשון) חשך

21  נחלה מבחלת (מבהלת) בראשונה    ואחריתה לא תברך

22  אל-תאמר אשלמה-רע    קוה ליהוה וישע לך

23  תועבת יהוה אבן ואבן    ומאזני מרמה לא-טוב

24  מיהוה מצעדי-גבר    ואדם מה-יבין דרכו

25  מוקש אדם ילע קדש    ואחר נדרים לבקר

26  מזרה רשעים מלך חכם    וישב עליהם אופן

27  נר יהוה נשמת אדם    חפש כל-חדרי-בטן

28  חסד ואמת יצרו-מלך    וסעד בחסד כסאו

29  תפארת בחורים כחם    והדר זקנים שיבה

30  חברות פצע תמריק (תמרוק) ברע    ומכות חדרי-בטן

Copyright information for Alep