Proverbs 22

1  נבחר שם מעשר רב    מכסף ומזהב חן טוב

2  עשיר ורש נפגשו    עשה כלם יהוה

3  ערום ראה רעה ויסתר (ונסתר)    ופתיים עברו ונענשו

4  עקב ענוה יראת יהוה    עשר וכבוד וחיים

5  צנים פחים בדרך עקש    שומר נפשו ירחק מהם

6  חנך לנער על-פי דרכו—    גם כי-יזקין לא-יסור ממנה

7  עשיר ברשים ימשול    ועבד לוה לאיש מלוה

8  זורע עולה יקצור- (יקצר-) און    ושבט עברתו יכלה

9  טוב-עין הוא יברך    כי-נתן מלחמו לדל

10  גרש לץ ויצא מדון    וישבת דין וקלון

11  אהב טהור- (טהר-) לב—    חן שפתיו רעהו מלך

12  עיני יהוה נצרו דעת    ויסלף דברי בגד

13  אמר עצל ארי בחוץ    בתוך רחבות ארצח

14  שוחה עמקה פי זרות    זעום יהוה יפול- (יפל-) שם

15  אולת קשורה בלב-נער    שבט מוסר ירחיקנה ממנו

16  עשק דל להרבות לו—    נתן לעשיר אך-למחסור

17  הט אזנך—ושמע דברי חכמים    ולבך תשית לדעתי

18  כי-נעים כי-תשמרם בבטנך    יכנו יחדו על-שפתיך

19  להיות ביהוה מבטחך—    הודעתיך היום אף-אתה

20  הלא כתבתי לך שלשום (שלשים)—    במעצות ודעת

21  להודיעך—קשט אמרי אמת    להשיב אמרים אמת לשלחיך

22  אל-תגזל-דל כי דל-הוא    ואל-תדכא עני בשער

23  כי-יהוה יריב ריבם    וקבע את-קבעיהם נפש

24  אל-תתרע את-בעל אף    ואת-איש חמות לא תבוא

25  פן-תאלף ארחתו    ולקחת מוקש לנפשך

26  אל-תהי בתקעי-כף    בערבים משאות

27  אם-אין-לך לשלם—    למה יקח משכבך מתחתיך

28  אל-תסג גבול עולם—    אשר עשו אבותיך

29  חזית איש מהיר במלאכתו—    לפני-מלכים יתיצב

בל-יתיצב    לפני חשכים

Copyright information for Alep