Proverbs 23

  כי-תשב ללחום את-מושל—    בין תבין את-אשר לפניך

  ושמת שכין בלעך—    אם-בעל נפש אתה

  אל-תתאו למטעמותיו    והוא לחם כזבים

  אל-תיגע להעשיר    מבינתך חדל

  התעוף (התעיף) עיניך בו    ואיננו

כי עשה יעשה-לו כנפים    כנשר ועיף (יעוף) השמים

  אל-תלחם—את-לחם רע עין    ואל-תתאו למטעמתיו

  כי כמו שער בנפשו—    כן-הוא

אכול ושתה יאמר לך    ולבו בל-עמך

  פתך-אכלת תקיאנה    ושחת דבריך הנעימים

  באזני כסיל אל-תדבר    כי-יבוז לשכל מליך

10   אל-תסג גבול עולם    ובשדי יתומים אל-תבא

11   כי-גאלם חזק    הוא-יריב את-ריבם אתך

12   הביאה למוסר לבך    ואזנך לאמרי-דעת

13   אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות

14   אתה בשבט תכנו    ונפשו משאול תציל

15   בני אם-חכם לבך—    ישמח לבי גם-אני

16   ותעלזנה כליותי—    בדבר שפתיך מישרים

17   אל-יקנא לבך בחטאים    כי אם-ביראת-יהוה כל-היום

18   כי אם-יש אחרית    ותקותך לא תכרת

19   שמע-אתה בני וחכם    ואשר בדרך לבך

20   אל-תהי בסבאי-יין—    בזללי בשר למו

21   כי-סבא וזולל יורש    וקרעים תלביש נומה

22   שמע לאביך זה ילדך    ואל-תבוז כי-זקנה אמך

23   אמת קנה ואל-תמכר    חכמה ומוסר ובינה

24   גול (גיל) יגיל אבי צדיק    יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו

25   ישמח-אביך ואמך    ותגל יולדתך

26   תנה-בני לבך לי    ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה)

27   כי-שוחה עמקה זונה    ובאר צרה נכריה

28   אף-היא כחתף תארב    ובוגדים באדם תוסף

29   למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח—    למי פצעים חנם

למי    חכללות עינים

30   למאחרים על-היין—    לבאים לחקר ממסך

31   אל-תרא יין כי יתאדם    כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים

32   אחריתו כנחש ישך    וכצפעני יפרש

33   עיניך יראו זרות    ולבך ידבר תהפכות

34   והיית כשכב בלב-ים    וכשכב בראש חבל

35   הכוני בל-חליתי—    הלמוני בל-ידעתי

מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד

Copyright information for Alep