Proverbs 23

1  כי-תשב ללחום את-מושל—    בין תבין את-אשר לפניך

2  ושמת שכין בלעך—    אם-בעל נפש אתה

3  אל-תתאו למטעמותיו    והוא לחם כזבים

4  אל-תיגע להעשיר    מבינתך חדל

5  התעוף (התעיף) עיניך בו    ואיננו

כי עשה יעשה-לו כנפים    כנשר ועיף (יעוף) השמים

6  אל-תלחם—את-לחם רע עין    ואל-תתאו למטעמתיו

7  כי כמו שער בנפשו—    כן-הוא

אכול ושתה יאמר לך    ולבו בל-עמך

8  פתך-אכלת תקיאנה    ושחת דבריך הנעימים

9  באזני כסיל אל-תדבר    כי-יבוז לשכל מליך

10  אל-תסג גבול עולם    ובשדי יתומים אל-תבא

11  כי-גאלם חזק    הוא-יריב את-ריבם אתך

12  הביאה למוסר לבך    ואזנך לאמרי-דעת

13  אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות

14  אתה בשבט תכנו    ונפשו משאול תציל

15  בני אם-חכם לבך—    ישמח לבי גם-אני

16  ותעלזנה כליותי—    בדבר שפתיך מישרים

17  אל-יקנא לבך בחטאים    כי אם-ביראת-יהוה כל-היום

18  כי אם-יש אחרית    ותקותך לא תכרת

19  שמע-אתה בני וחכם    ואשר בדרך לבך

20  אל-תהי בסבאי-יין—    בזללי בשר למו

21  כי-סבא וזולל יורש    וקרעים תלביש נומה

22  שמע לאביך זה ילדך    ואל-תבוז כי-זקנה אמך

23  אמת קנה ואל-תמכר    חכמה ומוסר ובינה

24  גול (גיל) יגיל אבי צדיק    יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו

25  ישמח-אביך ואמך    ותגל יולדתך

26  תנה-בני לבך לי    ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה)

27  כי-שוחה עמקה זונה    ובאר צרה נכריה

28  אף-היא כחתף תארב    ובוגדים באדם תוסף

29  למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח—    למי פצעים חנם

למי    חכללות עינים

30  למאחרים על-היין—    לבאים לחקר ממסך

31  אל-תרא יין כי יתאדם    כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים

32  אחריתו כנחש ישך    וכצפעני יפרש

33  עיניך יראו זרות    ולבך ידבר תהפכות

34  והיית כשכב בלב-ים    וכשכב בראש חבל

35  הכוני בל-חליתי—    הלמוני בל-ידעתי

מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד

Copyright information for Alep