Proverbs 24

1  אל-תקנא באנשי רעה    ואל-תתאו להיות אתם

2  כי-שד יהגה לבם    ועמל שפתיהם תדברנה

3  בחכמה יבנה בית    ובתבונה יתכונן

4  ובדעת חדרים ימלאו—    כל-הון יקר ונעים

5  גבר-חכם בעוז    ואיש-דעת מאמץ-כח

6  כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה    ותשועה ברב יועץ

7  ראמות לאויל חכמות    בשער לא יפתח-פיהו

8  מחשב להרע—    לו בעל-מזמות יקראו

9  זמת אולת חטאת    ותועבת לאדם לץ

10  התרפית ביום צרה—    צר כחכה

11  הצל לקחים למות    ומטים להרג אם-תחשוך

12  כי-תאמר—    הן לא-ידענו-זה

הלא-תכן לבות הוא-יבין ונצר נפשך הוא ידע    והשיב לאדם כפעלו

13  אכל-בני דבש כי-טוב    ונפת מתוק על-חכך

14  כן דעה חכמה—לנפשך    אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת

15  אל-תארב רשע לנוה צדיק    אל-תשדד רבצו

16  כי שבע יפול צדיק וקם    ורשעים יכשלו ברעה

17  בנפל אויביך (אויבך) אל-תשמח    ובכשלו אל-יגל לבך

18  פן-יראה יהוה ורע בעיניו    והשיב מעליו אפו

19  אל-תתחר במרעים    אל-תקנא ברשעים

20  כי לא-תהיה אחרית לרע    נר רשעים ידעך

21  ירא-את-יהוה בני ומלך    עם-שונים אל-תתערב

22  כי-פתאם יקום אידם    ופיד שניהם מי יודע

23  גם-אלה לחכמים    הכר-פנים במשפט בל-טוב

24  אמר לרשע—צדיק אתה    יקבהו עמים יזעמוהו לאמים

25  ולמוכיחים ינעם    ועליהם תבוא ברכת-טוב

26  שפתים ישק    משיב דברים נכחים

27  הכן בחוץ מלאכתך—ועתדה בשדה לך    אחר ובנית ביתך

28  אל-תהי עד-חנם ברעך    והפתית בשפתיך

29  אל-תאמר—כאשר עשה-לי כן אעשה-לו    אשיב לאיש כפעלו

30  על-שדה איש-עצל עברתי    ועל-כרם אדם חסר-לב

31  והנה עלה כלו קמשנים—כסו פניו חרלים    וגדר אבניו נהרסה

32  ואחזה אנכי אשית לבי    ראיתי לקחתי מוסר

33  מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב

34  ובא-מתהלך רישך    ומחסריך כאיש מגן

Copyright information for Alep