Proverbs 24

  אל-תקנא באנשי רעה    ואל-תתאו להיות אתם

  כי-שד יהגה לבם    ועמל שפתיהם תדברנה

  בחכמה יבנה בית    ובתבונה יתכונן

  ובדעת חדרים ימלאו—    כל-הון יקר ונעים

  גבר-חכם בעוז    ואיש-דעת מאמץ-כח

  כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה    ותשועה ברב יועץ

  ראמות לאויל חכמות    בשער לא יפתח-פיהו

  מחשב להרע—    לו בעל-מזמות יקראו

  זמת אולת חטאת    ותועבת לאדם לץ

10   התרפית ביום צרה—    צר כחכה

11   הצל לקחים למות    ומטים להרג אם-תחשוך

12   כי-תאמר—    הן לא-ידענו-זה

הלא-תכן לבות הוא-יבין ונצר נפשך הוא ידע    והשיב לאדם כפעלו

13   אכל-בני דבש כי-טוב    ונפת מתוק על-חכך

14   כן דעה חכמה—לנפשך    אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת

15   אל-תארב רשע לנוה צדיק    אל-תשדד רבצו

16   כי שבע יפול צדיק וקם    ורשעים יכשלו ברעה

17   בנפל אויביך (אויבך) אל-תשמח    ובכשלו אל-יגל לבך

18   פן-יראה יהוה ורע בעיניו    והשיב מעליו אפו

19   אל-תתחר במרעים    אל-תקנא ברשעים

20   כי לא-תהיה אחרית לרע    נר רשעים ידעך

21   ירא-את-יהוה בני ומלך    עם-שונים אל-תתערב

22   כי-פתאם יקום אידם    ופיד שניהם מי יודע

23   גם-אלה לחכמים    הכר-פנים במשפט בל-טוב

24   אמר לרשע—צדיק אתה    יקבהו עמים יזעמוהו לאמים

25   ולמוכיחים ינעם    ועליהם תבוא ברכת-טוב

26   שפתים ישק    משיב דברים נכחים

27   הכן בחוץ מלאכתך—ועתדה בשדה לך    אחר ובנית ביתך

28   אל-תהי עד-חנם ברעך    והפתית בשפתיך

29   אל-תאמר—כאשר עשה-לי כן אעשה-לו    אשיב לאיש כפעלו

30   על-שדה איש-עצל עברתי    ועל-כרם אדם חסר-לב

31   והנה עלה כלו קמשנים—כסו פניו חרלים    וגדר אבניו נהרסה

32   ואחזה אנכי אשית לבי    ראיתי לקחתי מוסר

33   מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב

34   ובא-מתהלך רישך    ומחסריך כאיש מגן

Copyright information for Alep