Proverbs 25

  גם-אלה משלי שלמה—    אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה

  כבד אלהים הסתר דבר    וכבד מלכים חקר דבר

  שמים לרום וארץ לעמק    ולב מלכים אין חקר

  הגו סיגים מכסף    ויצא לצרף כלי

  הגו רשע לפני-מלך    ויכון בצדק כסאו

  אל-תתהדר לפני-מלך    ובמקום גדלים אל-תעמד

  כי טוב אמר-לך עלה-הנה    מהשפילך לפני נדיב—אשר ראו עיניך

  אל-תצא לרב מהר    פן מה-תעשה באחריתה—בהכלים אתך רעך

  ריבך ריב את-רעך    וסוד אחר אל-תגל

10   פן-יחסדך שמע    ודבתך לא תשוב

11   תפוחי זהב במשכיות כסף—    דבר דבר על-אפניו

12   נזם זהב וחלי-כתם—    מוכיח חכם על-אזן שמעת

13   כצנת שלג ביום קציר—ציר נאמן לשלחיו    ונפש אדניו ישיב

14   נשיאים ורוח וגשם אין—    איש מתהלל במתת-שקר

15   בארך אפים יפתה קצין    ולשון רכה תשבר-גרם

16   דבש מצאת אכל דיך    פן-תשבענו והקאתו

17   הקר רגלך מבית רעך    פן-ישבעך ושנאך

18   מפיץ וחרב וחץ שנון—    איש ענה ברעהו עד שקר

19   שן רעה ורגל מועדת—    מבטח בוגד ביום צרה

20   מעדה-בגד ביום קרה—חמץ על-נתר    ושר בשרים על לב-רע

21   אם-רעב שנאך האכלהו לחם    ואם-צמא השקהו מים

22   כי גחלים—אתה חתה על-ראשו    ויהוה ישלם-לך

23   רוח צפון תחולל גשם    ופנים נזעמים לשון סתר

24   טוב שבת על-פנת-גג—    מאשת מדונים (מדינים) ובית חבר

25   מים קרים על-נפש עיפה    ושמועה טובה מארץ מרחק

26   מעין נרפש ומקור משחת—    צדיק מט לפני-רשע

27   אכל דבש הרבות לא-טוב    וחקר כבדם כבוד

28   עיר פרוצה אין חומה—    איש אשר אין מעצר לרוחו

Copyright information for Alep