Proverbs 25

1  גם-אלה משלי שלמה—    אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה

2  כבד אלהים הסתר דבר    וכבד מלכים חקר דבר

3  שמים לרום וארץ לעמק    ולב מלכים אין חקר

4  הגו סיגים מכסף    ויצא לצרף כלי

5  הגו רשע לפני-מלך    ויכון בצדק כסאו

6  אל-תתהדר לפני-מלך    ובמקום גדלים אל-תעמד

7  כי טוב אמר-לך עלה-הנה    מהשפילך לפני נדיב—אשר ראו עיניך

8  אל-תצא לרב מהר    פן מה-תעשה באחריתה—בהכלים אתך רעך

9  ריבך ריב את-רעך    וסוד אחר אל-תגל

10  פן-יחסדך שמע    ודבתך לא תשוב

11  תפוחי זהב במשכיות כסף—    דבר דבר על-אפניו

12  נזם זהב וחלי-כתם—    מוכיח חכם על-אזן שמעת

13  כצנת שלג ביום קציר—ציר נאמן לשלחיו    ונפש אדניו ישיב

14  נשיאים ורוח וגשם אין—    איש מתהלל במתת-שקר

15  בארך אפים יפתה קצין    ולשון רכה תשבר-גרם

16  דבש מצאת אכל דיך    פן-תשבענו והקאתו

17  הקר רגלך מבית רעך    פן-ישבעך ושנאך

18  מפיץ וחרב וחץ שנון—    איש ענה ברעהו עד שקר

19  שן רעה ורגל מועדת—    מבטח בוגד ביום צרה

20  מעדה-בגד ביום קרה—חמץ על-נתר    ושר בשרים על לב-רע

21  אם-רעב שנאך האכלהו לחם    ואם-צמא השקהו מים

22  כי גחלים—אתה חתה על-ראשו    ויהוה ישלם-לך

23  רוח צפון תחולל גשם    ופנים נזעמים לשון סתר

24  טוב שבת על-פנת-גג—    מאשת מדונים (מדינים) ובית חבר

25  מים קרים על-נפש עיפה    ושמועה טובה מארץ מרחק

26  מעין נרפש ומקור משחת—    צדיק מט לפני-רשע

27  אכל דבש הרבות לא-טוב    וחקר כבדם כבוד

28  עיר פרוצה אין חומה—    איש אשר אין מעצר לרוחו

Copyright information for Alep