Proverbs 26

  כשלג בקיץ—וכמטר בקציר    כן לא-נאוה לכסיל כבוד

  כצפור לנוד כדרור לעוף—    כן קללת חנם לא (לו) תבא

  שוט לסוס מתג לחמור    ושבט לגו כסילים

  אל-תען כסיל כאולתו    פן-תשוה-לו גם-אתה

  ענה כסיל כאולתו    פן-יהיה חכם בעיניו

  מקצה רגלים חמס שתה—    שלח דברים ביד-כסיל

  דליו שקים מפסח    ומשל בפי כסילים

  כצרור אבן במרגמה—    כן-נותן לכסיל כבוד

  חוח עלה ביד-שכור    ומשל בפי כסילים

10   רב מחולל-כל    ושכר כסיל ושכר עברים

11   ככלב שב על-קאו—    כסיל שונה באולתו

12   ראית—איש חכם בעיניו    תקוה לכסיל ממנו

13   אמר עצל שחל בדרך    ארי בין הרחבות

14   הדלת תסוב על-צירה    ועצל על-מטתו

15   טמן עצל ידו בצלחת    נלאה להשיבה אל-פיו

16   חכם עצל בעיניו—    משבעה משיבי טעם

17   מחזיק באזני-כלב—    עבר מתעבר על-ריב לא-לו

18   כמתלהלה הירה זקים—    חצים ומות

19   כן-איש רמה את-רעהו    ואמר הלא-משחק אני

20   באפס עצים תכבה-אש    ובאין נרגן ישתק מדון

21   פחם לגחלים ועצים לאש    ואיש מדונים (מדינים) לחרחר-ריב

22   דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן

23   כסף סיגים מצפה על-חרש—    שפתים דלקים ולב-רע

24   בשפתו ינכר שונא    ובקרבו ישית מרמה

25   כי-יחנן קולו אל-תאמן-בו    כי שבע תועבות בלבו

26   תכסה שנאה במשאון    תגלה רעתו בקהל

27   כרה-שחת בה יפול    וגולל אבן אליו תשוב

28   לשון-שקר ישנא דכיו    ופה חלק יעשה מדחה

Copyright information for Alep