Proverbs 26

1  כשלג בקיץ—וכמטר בקציר    כן לא-נאוה לכסיל כבוד

2  כצפור לנוד כדרור לעוף—    כן קללת חנם לא (לו) תבא

3  שוט לסוס מתג לחמור    ושבט לגו כסילים

4  אל-תען כסיל כאולתו    פן-תשוה-לו גם-אתה

5  ענה כסיל כאולתו    פן-יהיה חכם בעיניו

6  מקצה רגלים חמס שתה—    שלח דברים ביד-כסיל

7  דליו שקים מפסח    ומשל בפי כסילים

8  כצרור אבן במרגמה—    כן-נותן לכסיל כבוד

9  חוח עלה ביד-שכור    ומשל בפי כסילים

10  רב מחולל-כל    ושכר כסיל ושכר עברים

11  ככלב שב על-קאו—    כסיל שונה באולתו

12  ראית—איש חכם בעיניו    תקוה לכסיל ממנו

13  אמר עצל שחל בדרך    ארי בין הרחבות

14  הדלת תסוב על-צירה    ועצל על-מטתו

15  טמן עצל ידו בצלחת    נלאה להשיבה אל-פיו

16  חכם עצל בעיניו—    משבעה משיבי טעם

17  מחזיק באזני-כלב—    עבר מתעבר על-ריב לא-לו

18  כמתלהלה הירה זקים—    חצים ומות

19  כן-איש רמה את-רעהו    ואמר הלא-משחק אני

20  באפס עצים תכבה-אש    ובאין נרגן ישתק מדון

21  פחם לגחלים ועצים לאש    ואיש מדונים (מדינים) לחרחר-ריב

22  דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן

23  כסף סיגים מצפה על-חרש—    שפתים דלקים ולב-רע

24  בשפתו ינכר שונא    ובקרבו ישית מרמה

25  כי-יחנן קולו אל-תאמן-בו    כי שבע תועבות בלבו

26  תכסה שנאה במשאון    תגלה רעתו בקהל

27  כרה-שחת בה יפול    וגולל אבן אליו תשוב

28  לשון-שקר ישנא דכיו    ופה חלק יעשה מדחה

Copyright information for Alep